Средства за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу

0

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу и то су:

1. Култиватори, грубери и подривачи,

2. Сејалице, садилице и вадилице,

3. Расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 l,

4. Ваљкови за постсетвену обраду,

5. Наслони за производне засаде воћака (бетонски, метални или дрвени стубови), анкери и жице,

6. Механизација за ситњење и скупљање остатака после резидбе,

7. Тресачи или други берачи воћа,

8. Машине за скупљање језграстог воћа,

9. Покретне платформе за бербу,

10. Елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви,

11. Опрема за ситњење, влажење, потапање и пастеризацију супстарта за производњу гљива,

12. Опрема за руковање и паковање засејаног супстрата за производњу гљива,

13. Машине за руковање сламом и паковање засејаног компоста,

14. Машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи),

15. Машине за пуњење саксија супстратом,

16. Машине за прављење супстрата за производњу цвећа,

17. Машине и опрема за орезивање и обликовање биља.

Субвенционисање набавне цене опреме за наводњавање износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а .

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног

пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга, средња школа и научно-истраживачка организација из области пољопривреде.

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација користе.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3,000,000.00 динара. Предметна опрема и механизација мора бити купљена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године. Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Још једна новина је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,11050 Београд, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура”

ПОДЕЛИТЕ.