Упутство за припрему буџета за 2024. годину

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буцетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13,142/14,68/15 103/1, 99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) као и Фискалном стратегијом за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, достављамо свим корисницима буџета општине Лебане, Упутство за припрему буџета општине Лебане за 2024. годину.

На основу овог Упутства, дужни сте да сачините предлоге финансијских планова за наредну буџетску годину. Предлог финансијског плана обухвата:

  1. Расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској калсификацији
  2. Детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања
  3. Родну анализу расхода и издатака
  4. Програмске информације
  5. Преглед примања за трогодишњи период на основу закључених споразума о зајмовима

Оверене и потписане захтеве за буџетским средствима за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, директни и индиректни корисници буџетских средстава неопходно је да доставе Општинској управи-Одељењу за буџет и финансије.

Упутство за припрему буџета општине Лебане за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину са пратећим обрасцима, можете преузети са званичне интернет презентације општине www.lebane.ls.gov.rs.

У случају било какве нејасноће код израде можете се обратити Одељењу за буџет и финансије.