Општинска управа

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Према Закону о локалној самоуправи, општинска управа је посебан орган општине.

 1. Општинска управа је надлежна да припрема нацрте прописа
 2. и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;и звршава одлуке и друге акте скупштине, председника општине и општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
 4. врши управни надзор над извршавањем прописа и других општих аката скупштине;
 5. и звршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
 6. обавља стручне послове које утврди скупштина, председник општине и општинско веће.

Општинска управа се образује као јединствен орган, а у општинама са преко 50.000 становника могу се, уместо јединствене општинске управе, образовати општинске управе за поједине области. Акт о организацији општинске управе доноси скупштина општине, на предлог општинског већа. Општинском управом, као јединственом органу, руководи начелник општинске управе, а када се образују управе за поједине области, сваком од њих руководи начелник управе за одређену област.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛЕБАНЕ

Начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног конкурса, на период од пет година. За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. За начелника управе за поједину област може бити постављено лице које има завршен одговарајући факултет (у односу на делокруг управе којом треба да руководи), положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник за свој рад и за рад управе одговара скупштини општине и општинском већу. Начелник, уз сагласност општинског већа, доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 2. изрећи мандатну казну;
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 4. издати привремено наређење, односно забрану;
 5. о бавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

Помоћнике поставља и разрешава председник општине, с тим што председник општине може поставити највише три помоћника.

Списак лица који воде управни поступак