Општинско веће

0

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ДОКУМЕНТА:

 

 

Општинско веће је извршни орган и њега чине председник општине, заменик председника општине, као и једанаест чланова Општинског већа. Председник општине је председник Општинског већа а заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Општинско веће:

  • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
  • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике Србије,
  • поставља и разрешава начелника општинске управе;
  • образује радна тела за обављање послова из своје надлежности;
  • доноси Пословник о раду.

Председник општине је и председник општинског већа.

Општинско веће

НЕБОЈША ПЕЈКОВИЋ

НОВИЦА КОЦИЋ

ГОРАН ЦЕКИЋ

ДАНИЈЕЛА БАНКОВИЋ

МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ

 

 

ГОРАН АЛЕКСИЋ

ПОДЕЛИТЕ.