Бесповратна средства за набавку опреме за заштиту биља

0

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну биљну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку следеће нове опреме, механизације и материјала за заштиту биљака од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура:

1.Противградна мрежа,

2.Носачи за противградну мрежу,

3.Жичана ограда за ограђивање воћњака,

4.Материјали за покривање повртарских и воћарско- виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил,

5.Трогодишње малч фолије – само за јагоду,

6.Материјали за покривање воћарско-виноградарских култура, поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење,

7.Тракторске прскалице,

8.Прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду,

9.Машине за апликацију хербицида у зони реда,

10.Атомизери,

11.Ротоситнилице (ротофрезе),

12.Фростбустери горионици (прикључна машина),

13.Задимљивачи (фогери).

Субвенционисање набавне цене опреме за наводњавање износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а .

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног

пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга, средња школа и научно-истраживачка организација из области пољопривреде.

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација користе. Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3,000,000.00 динара. Предметна опрема и механизација мора бити купљена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара. Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Још једна новина је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,11050 Београд, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура”.

ПОДЕЛИТЕ.