Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

0

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за
реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа
пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и
заштите животне средине, објавила је данас, 13. фебруара 2017. године,
Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа
пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике
Србије и
документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства
закупа.
Позив је расписан у складу са одредбама Уредбе о условима, начину и
поступку за остваривање права првенства закупа,
критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа,
као и документацији која се доставља уз захтев за
остваривање права првенства закупа („Службени гласник РС“, број 105/16
од 26. децембра 2016. године).
Обaвeштeњe о jaвном пoзиву oбjaвљeно је у днeвним нoвинaмa: Вeчeрњe
нoвoсти, Днeвник и Инфoрмeр.

У наставку су линкови ка тексту позива и пратећих докумената.

– Jaвни пoзив
– Зaхтeв
– Сaдржaj инвестиционог плaнa
– Табела – бланко
– Табела – пример

ПОДЕЛИТЕ.