Оглас за отуђење грађевинског земљишта

0

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то следећих катастарских парцела:

Грађевинско земљиште у насељеном месту Бошњаце:

 • кп.бр. 3177/20 КО Бошњаце, у површини од 1535 м2;
 • кп.бр. 3177/21 КО Бошњаце, у површини од   759 м2;
 • кп.бр. 3177/22 КО Бошњаце, у површини од   795 м2;
 • кп.бр. 3177/23 КО Бошњаце, у површини од   886 м2;
 • кп.бр. 3177/24 КО Бошњаце, у површини од   824 м2;
 • кп.бр. 3177/25 КО Бошњаце, у површини од   924 м2;
 • кп.бр. 3177/26 КО Бошњаце, у површини од 1007 м2;
 • кп.бр. 3177/27 КО Бошњаце, у површини од 1073 м2;
 • кп.бр. 3177/28 КО Бошњаце, у површини од 1028 м2;

II – НАМЕНА ПАРЦЕЛА

На парцелама које су предмет овог огласа градиће се објекти у складу са Планом

генералне регулације за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац („Сл.гласник града Лесковца“ број 3/2013) и представља урбанистичку целину блока А.8-Радне зоне и примарне и терцијалне делатности.

Заинтересовани понуђачи у току трајања овог огласа а пре подношења понуда могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта и друге тражене податке, код надлежног органа Општинске управе општине Лебане.

Рок за привођење земљишта намени из овог огласа је 2 (две) године, од дана закључења уговора о отуђењу.

III – СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Земљиште које се отуђује је минимално  уређено грађевинско земљиште и допринос за уређивање грађевинског земљишта ће бити регулисан накнадно, новим уговором у складу са важећом одлуком СО Лебане која регулише ту материју.

IV – ПОЧЕТНА ЦЕНА  

 • кп.бр. 3177/20 КО Бошњаце, у површини од 1535 м2………….437.475,00 динара;
 • кп.бр. 3177/21 КО Бошњаце, у површини од   759 м2………….216.315,00 динара;
 • кп.бр. 3177/22 КО Бошњаце, у површини од   795 м2………….226.575,00 динара;
 • кп.бр. 3177/23 КО Бошњаце, у површини од   886 м2………….252.510,00 динара;
 • кп.бр. 3177/24 КО Бошњаце, у површини од   824 м2………….234.840,00 динара;
 • кп.бр. 3177/25 КО Бошњаце, у површини од   924 м2………….263.340,00 динара;
 • кп.бр. 3177/26 КО Бошњаце, у површини од 1007 м2………….286.995,00 динара;
 • кп.бр. 3177/27 КО Бошњаце, у површини од 1073 м2………….305.805,00 динара;
 • кп.бр. 3177/28 КО Бошњаце, у површини од 1028 м2………….292.980,00 динара

V – НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило грађевинско земљиште у својину у обавези је да плати купопродајну цену на начин и у роковима одређеним уговором.

Порез на апсолутна права по основу отуђења, сноси купац као и све трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију непокретности и правима на њима.

VI – ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Оглас ће спровести Комисија именована од Општинског већа општине Лебане решењем 04 Број 02-350 од 12.12.2016 године, по поступку прикупљања затворених понуда јавним огласом који ће бити објављен у листу Нова Наша реч, на званичној интернет презентацији општине Лебане и огласној табли Општинске управе.

Оглас ће бити отворен 30 (тридест) дана од дана објављивања.

Гарантни износ-депозит за учешће на огласу је 20% од почетне цене од сваке парцеле и уплаћује се на текући рачун број 840-77640-08, Буџет општине Лебане, модел 97,са позивом на број 11-05725-811151-00-00-000, сврха уплате: гарантни износ-депозит.

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у 10 часова, трећег дана по истеку рока за подношење понуда (ако је то субота или други нерадни дан, онда првог наредног радног дана) у просторијама Општинске управе, општине Лебане.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако су приспеле најмање две благовремене и уредне понуде. Приоритет за добијање локације из овог огласа, имаће онај понуђач који понуди највећу цену у односу на почетну. Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима огласа. Ако најповољнији понуђач одустане од понуде губи право на повраћај гарантног износа-депозита.

Најповољнијем понуђачу који је добио решење о давању земљишта у својину, гарантни износ се урачунава у укупни износ накнаде приликом закључења уговора о отуђењу, осталим учесницима огласа се враћа уплаћени гарантни износ.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са назнаком“ПОНУДА ЗА ЗЕМЉИШТЕ-НЕ ОТВАРАЈ“ на следећу адресу:

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ, 16230 Лебане, ул. Цара Душана број 116, са назнаком (За Комисију за давање земљишта) или лично на пријемну канцеларију Општинске управе Лебане која се налази у услужном центру на истој ардеси.

Све ближе информације у вези огласа  могу се добити на телефон 016/843-710 локал 111, лице за контакт Душан Буквић.

Текст огласа – ПРЕУЗМИ

ПОДЕЛИТЕ.