субвенције-НОВА ШАНСА ЗА ЗАДРУГАРСТВО КОЈУ ТРЕБА ИСКОРИСТИТИ

0

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ
У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА
И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА У 2017. ГОДИНИ
НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ И ПЧИЊСКОМ
УПРАВНОМ ОКРУГУ

Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена бесповратних
средстава, услови , финансијски оквир,
неопходна документација, начин објављивања конкурса и избор пријава,
начин пријављивања, закључивање уговора,
праћење реализације активности.
Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални
развој и рад јавних предузећа,
у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

Средства су опредељена за следеће мере:

1. Максималан износ од 6.250.000,00 динара намењен као наменски
економско- финасијски подстицај за формирање
нових земљорадничких задруга у циљу повећање обима производње и утицаја
на развој пољопривреде у срединама
где се оснивају.
2. Максималан износ од 12.500.000,00 динара намењен је као економско
финасијски подстицај за пројекте
постојећих земљорадничких задруга који имају за циљ повећање обима
производње и стварање могућности раста
и новог запошљавања.

Право на коришћење бесповратних средстава имају:

1. Групе индивидуалних регистрованих пољопривредних газдинстава које
желе да формирају земљорадничку задругу
и које за то имају подршку јединице локалне самоуправе.
2. Постојеће земљорадничке задруге које су своје пословање ускладиле са
законом којим се уређују задруге
и које су регистроване у Агенцији за привредне регистре,
које су регулисале пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за
2016. годину,
над којима није покренут поступак стечаја или ликвидације
и које имају подршку јединице локалне самоуправе за пројекат са којим
конкуришу.

Задруге могу остварити право на финансирање програмских активности за:

1. Набавку живих животиња за потребе повећања основног стада.
2. Набавку опреме за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за
производњу млека и
фарми за производњу меса.
3. Набавку вишегодишњих засада за проширење површина под биљном
производњом.
4. Набавку опреме и пољомеханизације за повећање производње и унапређење
квалитета воћа,
поврћа и других биљних производа.
5. Изградњу објекта и набaвку опреме за потребе повећања капацитета
постојеће производње,
повећања продуктивности и квалитета, обезбеђење више фазе прераде
производа.
6. Набавку опреме за потребе производње, повећања могућности извоза,
проширења тржишта продаје или побољшања тржишне позиционираности.
Трошкови укључују порез на додату вредност.

Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава.

ПОДЕЛИТЕ.