Продаја недемонтираног монтажног објекта

0

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за продају недемонтираног монтажног објекта са к.п. бр. 984/1 у К.О. Лебане О Г Л А Ш А В А продају недемонтираног монтажног објекта са к.п. бр. 984/1 у К.О. Лебане усменим јавним надметањем.

I. – Предмет отуђења:
1. Недемонтирани монтажни објека површине 1740м2, саграђен као челична конструкција, обложена поцинкованим ребрастим лимом.
Конструкција објекта је решеткасти челични лук на три зглоба, од металних „L“профила, 80/80/0,8мм. и дијагонала од „L“профила 40/40/0,6мм. Рожњаче су урађене од металних „U“ профила 120/50/0,6мм, обложена поцинкованим ребрастим лимом са свих страна. Кровни покривач је такође поцинковани ребрасти лим, димензије табли 200/100/0,6мм. Објекат је постављен на бетонско-армираној темељној конструкцији.
2. Објекат се налази на катастарској парцели 894/1 у К.О. Лебане, у Лебану у кругу некадашње текстилне фарике „15 МАЈ-ЕКСПОРТЕКСТ“ Лебане.
3. Почетна цена за недемонтирани монтажни објекат је 1.287.522,00 динара.
4. Купац је у обавези да изврши демонтажу објекта о свом трошку.
5. Предмет оглашавања се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

II. – Услови пријављивања:
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, која су уписана у одговарајући регистар и имају активни статус, и која уз пријаву приложе доказ о уплати депозита на жиро рачун општине Лебане број 840-77640-08, у висини од 20% од почетне цене, што износи 257.504,00 динара.
Пријава за јавно надметање доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи. Образац пријаве за јавно надметање преузима се са званичног сајта општине Лебане www.lebane.ogr.rs.

Потпуна пријава за учешће на јавном надметањусадржи:
– Име и презиме, адресу, број телефона, фотокопију личне карте за физичка лица, јединствени матични број грађана, број личне карте и потпис, а акоје у питању предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи и решење о упису у одговарајући регистар;
– Назив, односно фирму и седиште правног лица, доказ о упису у регистар надлежног органа, ПИБ и матични број, име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат;
– Изјаву о прихватању свих услова из огласа, која је саставни део обрасца пријаве заучешће на јавном надметању.
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Сви подносиоци пријаве морају доставити потврду о положеном депозиту.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано огласом, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено огласом, ако не садржи све податке предвиђене огласом, или су подаци у пријави дати супротно огласу.
Подносиоци непотпуне и неблаговремене пријаве немају право учешћа у поступку јавног надметања и њихове пријаве се одбацују, уз повраћај депозита.Уколико подносилац потпуне и благовремене пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај депозита.
Објекат који је предмет отуђења из овог огласа може се разгледати 07. и 08.06.2017. године у времену од 09.00 до 12.00 часова, уз претходну најаву Комисији на телефон број 016/843-710.

III. – Поступак јавног надметања и избор најповољнијег понуђача:
Поступак јавног надметања спроводи Комисија.
Лицитациони корак је 5% од почетне цене, што износи 64.376,00 динара.
Поступак јавног надметања спровешће се и уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава се купцем ако почетну цену из овог огласа прихвати као купопродајну цену за отуђење покретних ствари из јавне својине, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на повраћај депозита.
Пријаве се достављају у запечаћеној коверти Комисији за спровоћење поступка јавног надметања недемонтираног монтажног објекта, или непосредно на писарници општинске управе општине Лебане, на адресу општина Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, са назнаком -НЕ ОТВАРАТИ, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа у листу „Нова Наша реч“ број 21 од 02.06.2017. године.
Јавно надметање одржаће се у Лебану, ул. Цара Душана бр. 116 у сали Скупштине општине Лебане, дана 12.06.2017. године, са почетком у 10.00 часова.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене и у обавези је да купопродајну цену за покретне ствари, умањену за износ депозита, уплатина жиро рачун општине Лебане у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке о отуђењу покретних ствари најповољнијем понуђачу.
Уколико најповољнији понуђач у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења Одлуке о отуђењу покретних ствари најповољнијем понуђачу не приступи потписивању уговора, губи право на повраћај депозита.
Најповољнији понуђач је онај учесник који је поднео благовремену, потпуну пријаву, приступио јавном надметању и понудио највиши износ купопродајне цене, у коју се урачунава положени депозит.
Учесници који на јавном надметању нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана од дана окончања јавног надметања.
Купац ће преузети предметне покретне ствари након исплате купопродајне цене и потписивања уговора.

Пилог бр. 1 -ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ПОДЕЛИТЕ.