Бесповратна средства за наводњавање

0

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку следеће опреме за наводњавање:

(1) Системи за наводњавање:

– Пумпe за наводњавање,

– Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

– Системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени- полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужетци);

– Системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи.

(2) Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза:

– Разводне цеви,

– Латерале,

– Микрораспршивачи,

– Распршивачи,

– Распрскивачи,

– Спојнице,

– Филтери,

– Вентили и

– Славине.

Субвенционисање набавне цене опреме за наводњавање износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а . Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног

пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга, средња школа и научно-истраживачка организација из области пољопривреде.

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација користе.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3,000,000.00 динара. Предметна опрема и механизација мора бити купљена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Још једна новина је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,11050 Београд, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура”.

ПОДЕЛИТЕ.