Подршка инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (ПРАВИЛНИК)

0

Председник Комисије за спровођење Програма подршке пољопривреди и руралног развоја општине Лебане за 2017 годину која је формирана на седници скупштине Општине Лебане одржаној дана 06.03.2017 године, а за потребе поступка расподеле средстава по усвојеном Програму мера поршке пољопривреди и руралном развоју за 2017 годину, на свом првом заседању донела је и усвојила за потребе свога рада ПРАВИЛНИК о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу на територији општине Лебане.

Овим правилником ближe се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (у даљем тексту: подстицаји), услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и друга питања од значаја за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лебане.

Подстицаји обухватају подршку  спровођењу  Програма  подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја по областима и мерама које су обухваћене истим а које се односе на директне инвестиције у пољопривреди , и то:

  • Мере  директних  плаћања, Мере кредитне подршке,
  • Мере  руралног  развоја (Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање  стандарда  квалитета,
  • Управљање ризицима,
  • Подстицаји за очување  и унапређење животне средине  и природних ресурса,
  • Подстицаји за диверзификацију и унапређење квалитета  живота у руралним подручјима ),
  • Посебни подстицаји,
  • Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја.

ПРЕУЗМИ ПРАВИЛНИК >>>

ПОДЕЛИТЕ.