Додела подстицајних средстава по Програму подршке (КОНКУРС)

0

Председник Комисије за инплементацију Програма подршке пољопривреди и руралном развоју општине Лебане  за 2017 год. и на основу Одлуке о буџету општине Лебане за 2017. годину, а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите  животне средине број 320-00-0351/2017 од 03.02.2017 године, на свом састанку одржаном  08.03.2017 године – расписује  КОНКУРС За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину.

Општи услови конкурса за све подстицаје:

  • Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Лебане са активним статусом минимум последње 2 календарске године регистровано код Управе за трезор, филијала Лесковац, експозитура Лебане, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);
  • Да један исти корисник може остварити подстицаје само по једном основу или из  Програма општине или од стране Министарства пољопривреде;
  • Да су поред општих услова из Програма испунили и посебне услове конкурса који су дефинисани Правилником о расподели подстицаја;
  • Да је предмет инвестиције реализован после 01. марта 2017. године;
  • Корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима  и другим врстама помоћи које је општина Лебане давала у протеклом  периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Лебане, по било ком основу, немају право да конкуришу.

Напомена:  Комисија ће одбацити све захтеве по редоследу пристизања, осим првог, ако су у оквиру исте кућне заједнице регистрована  два или више газдинства.

ТЕКСТ КОНКУРСА >>>

БОДОВНА ЛИСТА >>>

ЗAХТЕВ ЗА РЕГРЕС ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА >>>

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА >>>

 

 

 

ПОДЕЛИТЕ.