Конкурс за подршку младим талентима

0

На основу члана 7. став 2. и чл. 4. тачка Ђ. Правилника о начину остваривања права на подршку младим талентима са територије општине Лебане број 04 Број 02- 319/2 од 09.10.2020. године Комисија за подршку младим талентима са територије општине Лебане на седници одржаној 25.11.2020. године, расписује

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

1.  Конкурс се расписује за доделу финансијске подршке младим талентима у области високошколског образовања.

2. Право на финансијску подршку у виду новчане награде имају млади таленти до 30 година живота, на основу поднетог захтева на пријавном обрасцу, уколико испуњавају опште и посебне услове.

3.  Право на награду, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, као и студенти другог и трећег степена студија (мастер и докторске студије) без обзира на начин финансирања школовања, који нису губили ниједну годину током студија, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају постигли просечну оцену најмање 9,00.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија, студенти другог степена студија и студенти трећег степена студија који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена (мастер) и трећег степена (докторске).

На расписани конкурс право учешћа немају студенти виших школа по старом или високоструковних школа по Болоњи.

4.  Пријава мора бити поднета на пријавном обрасцу, која се може преузети са званичне интернет странице општине Лебане www.lebane.org.rs или у услужном центру општинске управе Лебане.

Млади таленти дужни су да приложе:

■   попуњени образац пријаве,

■   доказ о испуњавању општих и посебних услова из члана 3. и члана 4. Правилника и то:

  1. Копију личне карте,
  2. Попуњено и оверено Уверење високошколске установе (Уверење високошколске установе, модел уверења се налази на званичној интернет страници општине Лебане сајту www.lebane.org.rs, или се може преузети у услужном центру општинске управе Лебане),
  3. За студенте основних студија – уверење о свим положеним испитима,
  4. За студенте другог степена студија (мастер) – уверење о свим положеним испитима са основних и мастер студија,
  5. За студенте трећег степена студија (докторске) – уверење о свим положеним испитима са основних, мастер, и докторских студија.

■  мотивационо писмо.

Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве са траженом документацијом доставити у услужном центру општинске управе Лебане, а могу се и препоручено послати поштом на адресу општине Лебане, Цара Душана 116 са назнаком – ПОДРШКА ЗА ТАЛЕНТЕ – не отварати.

Право на подршку талентима кандидат може остварити само једном у току календарске године.

Одлука се објављује на званичној интернет страници општине Лебане сајту www.lebane.org.rs и огласној табли општине Лебане.

Кандидат може поднети писмени приговор на одлуку комисије, општинском већу општине Лебане у року од осам дана од дана објављивања исте.

5. Конкурс је отворен до краја године.

6. Млади таленти који испуњавају услове у складу са Правилником и овим Конкурсом имају право на једнократну подршку и то:

  • 40.000 динара за студенте високошколске  установе са просечном оценом 10 (десет) у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;
  • 35.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом од 9,50 до 9,99 у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;
  • 30.000 динара за студенте високошколске установе са најмањом просечном оценом 9,00 и више у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године.

КОМИСИЈА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ДОКУМЕНТА:

Одлукa о остваривању права за доделу подстицајних средстава 2021

ПОДЕЛИТЕ.