Kонкурс за избор и именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа

0

На основу члана 36, члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16) и члана 39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора 02 број 02-100 од 27.04.2017. године, 02 број 02-101 од 27.04.2017. године и 02 број 02-102 од 27.04.2017. године, Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 27.04.2017. године објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Лебане на период од 4 године (у даљем тексту: директор предузећа), и то:
1. Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лебане, са седиштем у Лебану, ул. 19. Август бр. 1, Матични бр. 17547488, ПИБ 103245638, претежна делатност: 38.11 сакупљање, третман и одлагање отпада који није опасан, место рада: Лебане, ул. 19. Август бр. 1
2. Јавно комунално предузеће „Водовод“ Лебане, са седиштем у Лебану, ул. 19. Август бр. 1, Матични бр. 17547496, ПИБ 103245620, претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, место рада: Лебане, ул. 19. Август бр. 1
3. Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, са седиштем у Лебану, ул. Цара Душана 116, Матични бр. 17546660, ПИБ 103236774, претежна делатност: 42.11 Изградња путева и аутопутева, место рада: Лебане, ул. Цара Душана 116

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
Кандидат за избор за директора Предузећа мора испунити следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из става 2 ових услова;
4. да има најмање три година радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа за које конкурише;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органима политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1) Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) Обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) Обавезно лечење наркомана;
4) Обавезно лечење алкохоличара;
5) Забрана вршења позива делатности и дужности.

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ-ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом и писаном провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласнику РС“ 65/15).

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања, и назнаку предузеће за које конкурише.
Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној форокопији и то:
-Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са законом о матичним књигама);
– Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад)
– Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у („Сл. гласнику РС“),
– Диплома о стеченом високом образовању,
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда или други акти из којих се доказује да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање).
– Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Предузећа за које конкурише (потврда или други акти из којих се доказује да лице има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа).
– Исправа којом се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова)
– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.
-Уверење од надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређу кривична дела и то:

  1. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  2. Обавезно психијатријско лечење на слободи;
  3. Обавезно лечење наркомана;
  4. Обавезно лечење алкохоличара;
  5. Забрана вршења позива делатности и дужности.(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Сл. гласнику РС“),

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Сл. гласнику РС“, до 08.06.2017. године (Оглас објављен у Сл. Гласнику РС бр. 44/2017 од 09.05.2017. године).

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане, преко службе за скупштинске послове општине Лебане путем поште или преко писарнице општинске управе Лебане, на адресу Лебане, Цара Душана 116, са назнаком „Јавни конкурс за избор и именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Лебане“, са назнаком предузеће за које се конкурише.

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:
Лица задужена за давање обавештења о јавним конкурсу су Александар Стојановић секретар скупштине и Братислав Исламовић заменик секретара скупштине, контакт телефон 016/843-710. Овај Оглас објавити у „Сл. гласнику РС“, у једном дневном листу, примерак који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.

Текст огласа

ПОДЕЛИТЕ.