Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине Лебане

0

Председник општине
01 Број 400-20
Датум: 09.01.2013. године
Л е б а н е

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Лебане за 2014. годину за реализацију пројеката удружења грађана у општини Лебане

 

1. Учесници Јавног конкурса за доделу средстава путем дотација из буџета општине Лебана за 2014. годину намењених пројектним активностима удружења грађана (у даљем тексту: Јавни конкурс) могу бити: организације и удружења која своју активност реализују на територији општине Лебане и уписана су у регистар код надлежног органа.

Једна организација, односно једно удружење може да конкурише само са једним пројектом.

2. Пријаве на Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на Писарници општинске управе општине Лебане, која се налази на адреси Ул. Цара Душана 116, 16230 Лебане.

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси и:

– Образац пријаве на Јавни конкурс,
– Образац предлога пројекта,
– Образац предлога буџета предлога пројекта
– Оверену изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта
– Решење о упису у регистар код надлежног органа,
– Фотокопију картона депонованих потписа за наменски буџетски текући рачун отворен код Управе за трезор,

3. Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета предлога пројекта, Смернице за подносиоце предлога пројеката и Изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта могу се преузети на званичној интернет презентацији Општине Лебане (www.lebane.org.rs). Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета пројекта и изјаву о прихватању обавезе реализације пројекта морају бити читко попуњени, електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације односно удружења. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.

4. Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисија за доделу средстава удружењима грађана која ће бити именована председника општине.

5. Део конкурсне документације (Образац предлога пројекта и Образац предлога буџета) доставити у три идентична примерка, а остатак документације у једном примерку, најкасније до 20. јануара 2014. у 15 сати.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Горан Јањић

ПОДЕЛИТЕ.