Увид у део бирачког списка за подручје општине Лебане

0

На основу члана 5., 10., 14., 15. и 16. Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), Одлуке Председника Републике Србије о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 19/2020) као и упутства за спровођење Закона о Јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр. 15/2012) имамо изјавити:

Ј А В Н И   О Г Л А С

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ да могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Лебане, за предстојеће изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије који ће се одржати дана 26.04.2020. године, у циљу провере личних података уписаних бирача уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списка који се води за подручје општине Лебане, биће изложен на увид грађанима у згради општине Лебане, у просторијама Општинске управе општине Лебане, у канцеларији број 5 у времену од 07 до 15 часова, сваког радног дана као и суботом и недељом и то путем рачунарске опреме.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, остварује се електронским путем на основу захтева бирачка, а врши се уношењем Јединственог матичног броја или имена и презимена грађана или других података који омогућују аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку.

Од проглашења изорне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе и лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе у секцији бирачки списак и то уношењем података о Јединственом матичном броју грађана.

Сваки грађанин може поднети захтев Општинској управи Лебане за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на територији општине Лебане или неки од података није правилно уписан (упис, брисање, исправку или допуну бирачког списка). Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промена.

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за измену података у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку као и грађани. Уз захтев се има приложити законом прописани докази за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе има се приложити и дато пуномоћје у складу са законом.

Позивају се сва лица (и расељена лица), која стичу пунолетство до 26.04.2020. године, да могу извршити увид у бирачки списак и захтевати промене у бирачком списку (упис, брисање, измену или допуну) уз прилагање законом прописаних доказа.

Обавештавају се пунолетни грађани држављани Републике Србије, а који су привремено одсељени из сталног места боравка (интерно расељена лица), да могу бити уписана у део бирачког списка за подручје општине Лебане, ако су према евиденцији органа унутрашњих послова са тим статусом пријављени на територији општине Лебане, као и да могу поднети захтев за промену у бирачком списку.

Обавештавају се бирачи да Општинској управи Лебане, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (закључење бирачког списка је 10.04.2020.године) могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за посланике Народне скупштине Републике Србије, гласати према месту боравишта у земљи – изабрано место гласања (до 05.04.2020.године).

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на територији општине Лебане, а који имају боравиште у иностранству, да најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка – 05.04.2020.године , могу Општинској управи општине Лебане поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за посланике народне скупштине гласати у иностранству.

Упис, брисање, измена, исправка или допуна бирачког списка обухвата све промене које настану до 09.04.2020. године, до 24 часа када се бирачки списак закључује. До закључења бирачког списка решење о пременама у бирачком списку доноси Општинска управа Лебане.

По закључењу бирачког списка па све до 72 часа пре дана одржавања избора, примене у бирачком списку могу се вршити само на основу решења Министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе. Захтев за упис, брисање или промену података подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе или Општинској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељено лице.

За ближа обавештења грађани се могу информисати у Општинској управи у канцеларији број 5 или код начелника Општинске управе Лебане.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ

01 Број 208-5

У Лебану,  дана: 05.03.2020. године

Тања Богдановић, НАЧЕЛНИЦА ОУ Лебане

ПОДЕЛИТЕ.