Обавештење о прекиду свих изборних радњи

0

Општинска  изборна комисија општине Лебане, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

                    1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике скупштине општине Лебане, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом о jединственом бирачком списку(„Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20).

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике скупштине општине Лебане биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.

5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.

02 Број:013-5/27

У Лебану, 16. марта 2020. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

Златко Недељковић

ПОДЕЛИТЕ.