Решење о наставку изборних радњи

0

Општинска изборна комисија општине Лебане на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

  1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Лебане који су расписани 4. марта 2020. године.
  2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
  3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Лебане.
  4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
  5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Лебане.
  6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.

О б р а з л о ж е њ е

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Лебане за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Општинска изборна комисија је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Лебане је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лебане, расписаних за 26. април 2020. године.

Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Лебане из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Лебане, донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Градској (Општинској) изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

02 Број 013-5/32

У Лебану 11. маја 2020. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Златко Недељковић

ПОДЕЛИТЕ.