Изузетно повољни подстицаји за пољопривреду

0

 

Објављени су изузетно повољни конкурси за коришћење подстицаја у пољопривреди и то:
-Конкурс за подизање производних засада и
-Конкурс за опрему и механизацију

Ministarstvo poljoprivrede 450

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
и дански програм за развој воћарства у јужној Србији Fruit & Berries
расписују

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2013/2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ – НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Члан 1.

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: производни засади), у 2013/2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.
Подстицаји се користе за следеће инвестициjе:
1) накнаду трошкова куповине садница воћака,
2) накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 2.

Право учешћа на Конкурсу имају:
1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва
2) предузетници
3) привредна друштва
4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица -носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

1) Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу.

2) на дан подношења пријаве у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути производни засади под одговарајућим културама у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела (у даљем тексту: пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником);

fruits berries 450 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
и дански програм за развој воћарства у јужној Србији Fruit & Berries
расписују

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕРАЂИВАЧКЕ КАПАЦИТЕТЕ У ВЕЗИ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ВИШЊЕ, ТРЕШЊЕ, ШЉИВЕ, ЈАГОДЕ, МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦУ 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ – НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Члан 1.

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења подстицаја мерама руралног развоја кроз инвестиције у произвођачко прерађивачке капацитете у вези засада вишње, трешње, шљиве, јагоде, малине, купине и боровницу 2014. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Члан 2.

Подстицаји се одобравају за инвестициjе у набавку прихватљиве нове:
1) механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа
2) механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града и хладноће
3) машина и опреме за наводњавање воћа
4) механизације и опреме за бербу воћа
5) опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору
6) трактора, мотокултиватора и прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству
7) опреме за прање, пребир, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа; бокс палете као и рам палете за складиштење воћа у хладњачама
8) расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима;

Прихватљива механизација, машине, опрема, материјали односно оруђа, висина и највиши износи подстицаја за инвестиције из става 1. овог члана приказани су у Табели  – Прихватљиви трошкови.

 Прихватљиви трошкови

Р. бр. Инвестиције Ставке инвестицијa Највиши износ подстицаја по инвестицији у РСД

1 Набавка нове механизације за садњу и уклањање остатака након резидбе воћа

1. Садилице и вадилице
2. Механизација за ситњење остатака након резидбе воћа и скупљање истог  500.000,00

2 Набавка нове механизације и опреме за заштиту воћа од болести, штеточина, корова, града, хладноће

1. Противградна мрежа
2. Стубови за противградну мрежу
3. Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил
4. Материјали за покривање воћарских култура у циљу заштите од кише
5. Фростбустер горионик (прикључна машина)
6. Системи за наводњавање у циљу заштите од мраза (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери,вентили, славине)
7. Ношене и вучене прскалице
8. Атомизери
9. Заштитна маска за прскање са филтером за ваздух
10. Tримери  2.000.000,00

3 Набавка нових машина и опреме за наводњавање воћа

1. Пумпе за наводњавање
2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, безински, електро и на соларни погон)
3. Системи за наводњавање „кап по кап“. (цеви за довод воде, разводне цеви, спојнице,капајући окитени-полидрипови, капајуће траке-само за јагоду, филтери, уређај за убризгавање минералних ђубрива, вентили, славине)
4. Цистерне за воду
5. Цеви, спојнице, ручне пумпе, славине уграђене приликом копања бунара  2.000.000,00

4 Набавка нове механизације и опреме за бербу воћа

1. Тресачи или други берачи воћа

2. Покретне платформе за бербу воћа

3. Елеватори  1.000.000,00

5 Набавка нове опреме, односно материјала за воћарску производњу у заштићеном простору

1. Конструкције за објекте заштићеног простора покривеног пластиком (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне)
2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора
3. Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте
4. Мреже за сенчење објекта  2.000.000,00

6 Набавка нових трактора, прикључних машина и оруђа намењених употреби у воћарству

1. Трактори максималне снаге до 70 kw намењени употреби у воћарству , укључујући и моделе ИМТ-539 и Раковица ИМР-65
2. Ротофрезе
3. Ротодрљаче
4. Мотокултиватори
5. Подривачи
6. Разривачи
7. Расипачи ђубрива
8. Воћарски плугови  1.000.000,00

7 Набавка нове опреме и механизације за транспорт, прање, пребирање, калибрирање, избијање, класирање, чување, паковање, сортирање, сушење, полирање и паковање воћа, бокс палете и рам палете за складиштење воћа у хладњачама као и опремање покретних (мобилних) расхладних јединица

1. Перилице
2. Калибратори
3. Класирке
4. Сортирке
5. Избијачице – ротатива
6. Пакерице
7. Полирке
8. Сушаре за воће
9. Бокс палете и Рам палета које се захтевају по међународним стандардима
10. Метал детектори
11. Пастеризатори
12. Дупликатори
13. Eлеватори
14. Расхладна опрема за опремање покретне расхладне јединице
15. Виљушкари (електро ) максималне носивости до 1,5 т.
16. Инспекцијска трака
17. Вибротресачи
18. Млинови за млевење воћа
19. Пасирке
20.Стерилизатори
21.Укувачи
22.Одстрањивачи петељки
23.Котлови у погону за прераду воћа са пратећом опремом  10.000.000,00

8 Набавка нове расхладне и погонске опреме и делова опреме за хладњаче са панелима

1. Расхладни системи (компресори,испаривачи и кондензатори … )
2. Панели са пратећом опремом
3. Врата за коморе  20.000.000,00

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 3.

Право учешћа на Конкурсу има:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2) предузетник
3) привредно друштво које је разврстано као микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија
4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица –
носиоца активног породичног пољопривредног газдинства.
Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу.

alerio lebane450

АЛЕРИО Лебане апелује на све пољопривредне произвођаче да обрате највећу могућу пажњу на услове за коришћење изузетно повољних субвенција и нуди сву потребну помоћ код појашњавања услова,  попуњавања и комплетирања потребне документације. Информације и уговарање термина за разговор на телефон 016 847 130.

lebane-grb

Локална самоуправа и Председник Скупштине Општине Лебане, Срђан Јовић такође пружају пуну подршку  овом програму.

ПОДЕЛИТЕ.