Гориво за потребе службених аутомобила

0

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 05 број 4-36 од 25.05.2015. године

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116
16230 Лебане

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Општина Лебане, Цара Душана 116, ПИБ: 102878648, МБ:07226608, Шифра делатности: 8411.
Одговорно лице наручиоца: председник др Горан Јањић.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности .

3. Правни основ за објављивање позива је члан 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/2015), и Одлука о покретању поступка председника Општине Лебане број 05 број 4-36 од 25.05.2015. године за јавну набавку 06-MВ/2015 .

4. Предмет јавне набавке: добра „Гориво за потребе службених аутомобила “,
Ознака из општег речника набавке: 09132000 – бензин; 09133000 течни нафтни гас, 09134000 гасна уља.

5. Право учешћа у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1. ЗЈН или достављањем изјаве којом потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом.

6. Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговара о јавној набавци је најнижа понуђена цена.

7.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: Конкурсна документација се преузима непосредно у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана 116, Лебане сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова или на писан захтев заинтересованог лица може бити послата поштом. Интернет адреса где се конкурсна документација налази је www.lebane.org.rs или на Порталу јавних набавки.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу: Општина Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број ЈН 06-МВ/2015 „Гориво за потребе службених аутомобила “, (НЕ ОТВАРАТИ) ”.
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.

Рок за достављање понада је 10 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, односно 11. јун 2015. године, до 14,45 часова без обзира на начин достављања.
Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.

 

ПОДЕЛИТЕ.