Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини

0

Oпштина Лебане расписује јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане и то следеће катастарске парцеле:

  • Грађевинско земљиште у улици Милоша Обилића у Лебану:
    – к.п.бр. 3517 К.О. Лебане, у површини од 322 м2

На парцели која је предмет овог огласа градиће се објекти у складу са Планом гене-
ралне регулације Лебане 2025 („Сл.гласник града Лесковца“ број 3/2012) и представља урбанистичку целину III југ, подцелина 1.

Заинтересовани понуђачи у току трајања овог огласа а пре подношења понуда могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта и друге тражене податке, код надлежног органа Општинске управе општине Лебане.

Рок за привођење земљишта намени из овог огласа је 2 (две) године, од дана закључења уговора о отуђењу.

Текст огласа – ПРЕУЗМИ

ПОДЕЛИТЕ.