Опис пројекта “Фер почетак у животу“

0

Пројекат “Фер почетак у животу“, финансира Европска унија у оквиру грант шеме програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО).

Уговор о додели бесповратних средставапотписали су СКГО и Општина Лебане, а партнер на пројекту је Удружење грађана „Арка“.

Вредност пројекта је 55.105 евра, од чега општина Лебане учествује са 5.510,5 евра.

Кључне активности на пројекту:

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултурност, ЦИП – Центар за интерактивну педагогију, Београд.  Обука је предвиђена за 30 представника предшколске установе, основних школа, педагошких асистената и чланова мобилног тима у трајању од три дана

Општи циљеви – Изградња заједнице у којој се негује солидарност и интеркултуралност, а у којој се сва деца/млади осећају сигурно и прихваћено, и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал.

Специфични циљеви – Да се одрасли који су у непосредном контакту са децом сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакости у образовном контексту; Да се одрасли подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује, и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале; Развој толеранције и уважавања различитости код деце/младих, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.

Теме програма: Идентитет; Механизми настајања стереотипа и предрасуда; Ефекти стереотипа и предрасуда; Може и без етикета – ДИВ модел; Вештине децентрације; Исте или различите стартне позиције; Колико смо отворени за различитост; Подстицање критичког размишљања; Критичко размишљање и трансформативни дијалог; Искуство маргинализације и импликације у образовном процесу; Интеграција интеркултуралних тема у курикулум.

Након едукације, наставно особље ће бити у обавези да одржи школски час у својим одељењима, а на тему дискриминације, прилагођен узрасту деце.

Повећан обухват деце у две групе, на две локације са 12 на по 20 деце узаста од 3–5,5 година. На две локације у близини ромских насеља предшколска установа организује играонице у трајању од 4 сата два пута недељно на свакој локацији. У обе групе има по дванаест полазника и има могућности да се групе прошире на по 20 деце.

Радионице су креиране у циљу повећање доступности предшколског васпитања и образовања за сву  децу, без дискриминације  или  сегрегације по било којем основу. У њима се негује игра као  аутентични  начин  изражавања и учења детета предшколског узраста; квалитетно укључивање деце предшколског  узраста у даље образовање и друштвену средину кроз интеракције са децом различитих узраста и са различитим особама;

Програми су намењени деци предшколског узраста која су обухваћена, као и деци која нису обухваћена предшколским програмом, у складу са Законом,  као  и  њиховим  родитељима, односно  старатељима и другим заинтересованим лицима, у складу са функцијом и специфичностима програма.

За ове две групе потребно је набавити едукативне играчке, сетове за развој креативности, сликовнице, бојанке, дидактичка средства која ће омогућити деци да развију пун потенцијал кључних знања и вештина која ће им омогућити олакшан приступ обавезном припремном предшколском програму.

За сво 40 деце која ће похађати играонице предвиђена је набавка ужине и месечног потрошног материјала (бојице, пластелин, блокови, фломастери, колаж папир, оловке, гумице, бојанке…).

Пројектом је предвиђено да се за свих 25 група у предшколској установи набави ТВ и ДВД како би деци било омогућено гледање едукативних садржаја.

Радионице за децу узраста од 3–5,5 и њихове родитеље, предвиђене су за две групе од по 15 родитеља са децом. Радионице ће се реализовати два пута месечно са сваком групом у трајању од три сата.

Радом са децом и родитељима подстиче се уважавање, јачање и подржавање васпитно–образовне  улоге ромске породице; уважавање различитости и посебности деце и њихових породица и поклањање  посебне пажње развојним потенцијалима деце, као и културним и језичким специфичностима средине у којој дете расте;

Радионице ће обухватати тематске јединице и циљеве који се односе културне различитости, друштвено-емотивно учење, креативно естетско учење, когнитивни развој, физички развој и језик. Водитељи радионица ће примењивати и одржавати индивидуални портфолио за свако дете, у коме ће бити и радови детета, али и мишљења родитеља

Циљ радионица је олакшавање преласка деце из једног програма или узрасне категорије у другу, са посебним нагласком на прелазак у ППП.

Рад са родитељима у оквиру ових радионица биће усмерен на  бригу о здравственом и хигијенском стању детета, важности редовног школовања, очекивањима система од детета које упише ППП и први разред основне школе.

За децу и родитеље биће обезбеђени сокови и грицкалице и набављен дидактички и потрошни материјал.

Потпуни обухват ромске деце у ППП и праћење редовности, подрска за припрему и укључивање деце у обавезни предшколски програм

Пројектни тим ће пратити број деце која упишу ППП у школској 2019/20 години. Према тренутним подацима са терена, 33 деце треба да буде уписано у ППП. Породице чија деца треба да се упишу биће позвана на састанак где ће им се објаснити процедура уписа, нагласити обавеза похађања и који је значај редовног похађања ППП. Уколико неко дете не буде уписано у уписном року, у кућној посети ће се обавити разговор са родитељима детета.

За свих 33 деце биће обезбеђени набављени радни листови и неопходан материјал.

Школа родитељства – Радионице подрске родитељима усмерене су да омогуће безбедно и подржавајуце породично окружење, побољшају бригу и васпитање, развију позитивну вештину родитељства, унапређују здравље, развој и образовање своје деце. Радионице имају за циљ подизање родитељских компетенција за рани развој, образовање и социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста. Упознавање ромских родитеља са значајем раног развоја за будућност детета, омогућићемо повећану и квалитетнију бригу родитеља и безбеднију и подстицајнију породичну средину. Поред овога, радионице треба да подигну самопоуздање ромских родитеља у погледу њихових родитељских вештина како би створили позитивну слику о себи као родитељу.

Биће реализовано 3 радионице у трајању од по 4 сата на три различите локације у ромским насељима, за по 20 учесника. Учесницима ће бити обезбеђено послужење.

“Школица за маме и бебе” – Едукација о унапређивању неге,очување здравља и безбедности деце узраста од 0 до 3 године – укључиће мајке Ромкиње, које представљају најугроженији део већ угрожене ромске популације. Оно што се назива културом и традицијом ромске заједнице у великој мери дефинише њихов положај, а индиректно и положај деце раног узраста. Пошто је јасно утврђено да су године раног узраста, од пренаталног периода до 3 године старости, изузетно значајне за будући развој појединца, изазов је реаговати у овом важном периоду уз помоћ одговарајуће комбинације иницијатива.

Ова активност обухвата здравствене услуге за мајке и децу, развојне и образовне иницијативе на најранијем узрасту, које су флексибилније и доступне свим ромским породицама, па и оним најсиромашнијим.

Реализоваће се искључиво на терену, у ромским насељима, у кућама и месним заједницама. Обухватаће следеће теме: значај дојења и вакцинације, безбедно окружење за децу, учење кроз игру, одржавање хигијене простора и личне хигијене детета, превенција заразних болести, здрава исхрана детета, психо-социјални развој и развој говора.

Кућне посете ће се реализовати једном недељно у трајању по два сата, а реализоваће их здравствена медијаторка ван свог редовног радног времена. Где процени да је потребно, укључиваће и друге стручњаке из области здравствене и социјалне заштите. Тамо где је то могуће, радиће се са две до три мајке, а где није, радиће се индивидуално.

За ове посете биће набављено 67 симболичних хигијенских пакета у којима ће се налазити основне ствари за одржавање хигијене деце до 3 године (беби шампон, сапун, влажне марамице, пудер…)

Панел дискусија – Стратегија превенције и заштите од дискриминације, Закон о забрани дискриминације

Предвиђена је за представнике Центра за социјални рад, Националне службе, Дома здравља, образовних институција, Локалне самоуправе, као и представнике ромске заједнице, ромског координатора, здравствене медијаторке, Мобилног тима. Фацилитатор ће дати увод у тему наводећи основне појмове из докумената. Дискусија ће се водити на тему облика и постојања дискриминације у локалној заједници. Циљ је да се представници институција упознају са мишљењем о дискриминацији ромске заједнице.

 “Дан толеранције” – Манифестација за ученике основних школа и ППП ће бити одржана 16. 11. на Међународни дан толеранције

У манифестацију ће бити укључена деца основних школа и групе припремног предшколског програма. Обухватиће спортске игре, дечије представе, маскенбал, ромске народне приче, квиз знања традиција и култура…

ПОДЕЛИТЕ.