Јавни позив за учешће у Програму обуке за започињање бизниса

0

На основу Уговора број 401-01-00021/2019-01/5 закљученог дана 28.06.2019.године између Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој,општине Лебане и организације Покрет младих снага Лебане о реализацији пројекта “Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“ дана 01.11.2019. године расписује се следећи

Ј А В Н И    П О З И В

за учешће у Програму обуке за започињање бизниса/унапређење пословања и доделу бесповратних средстава женама за развој иновативности у оквиру пројекта “Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“

Пројекат “Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“ суфинансирају Кабинет министра без портфеља задуженог за  иновације и технолошки развој Републике Србије и општина Лебане.

Циљ пројекта је да се подстакне развој женског иновационог предузетништва и да се допринесе унапређењу већ постојећих привредних субјеката у власништву жена, као и да се створе услови за креирање позитивног амбијента за развој иновативности у Лесковцу, кроз низ интервенција не финансијске и финансијске природе. Циљ пројекта је развој женског иновационог предузетништва као и пружање подршке пословању и развоју ново основаним и постојећим микро, малим и средњим предузећима и  предузетницама.

Реализација пројекта треба да допринесе стварању позитивне климе за развој иновационог  предузетништва. Подршка је усмерена на незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице.

Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати развој женског иновационог предузетништва кроз:

едукацију о покретању и вођењу посла, у виду обука за започињање и унапређење пословања и припрему бизнис плана;
едукацију у виду обука о иновацијама и њиховој примени и електронском пословању;
едукацију у виду саветодавне услуге кроз ин-хоусе тренинге (процена иновационих потенцијала предузећа и степена њихове иновативности);
такмичење за најбољи бизнис план на тему иновативности и
бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова на тему иновативности.

Услови за учешће у Програму

Пројекат подстицаја за развој иновационог предузетништва кроз нефинансијску подршку за незапослене жене, жене власнице микро, малих и средњих предузећа и на предузетнице реализују се по Програму “Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“ (у даљем тексту: Програм).

Право учешћа имају кандидаткиње које нису добиле бесповратна средства од општине Лебане у 2019.години.

Програм се реализује у две фазе и то:

 1. Права фаза Програма – Обуке
 2. Друга фаза Програма – Додела бесповратних средства

Услови који морају бити кумулативно испуњени за :

Прву фазу Програма – Обуке:

Незапослене жене
које имају иновативну пословну идеју и желе да започну посао;
које имају пребивалиште на територији општине Лебане најмање 6 месеци пре објављивања позива;
које су на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослене.
Жене власнице микро, малих и средњих предузећа и жене предузетнице:
које су власнице или сувласнице микро, малих и средњих предузећа и предузетничких радњи ;
које желе да унапреде своје пословање кроз развој иновативности;
које имају предузеће регистровано у Агенцији за привредне регистре, које има седиште на територији општине Лебане и има активан статус.

Потребна документација за конкурисање за прву фазу:

Незапослене жене:

 • Пријавни формулар за учешће у програму обука (образац 1);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
 • Копија личне карте (за незапослена лица);
 • Потврда да се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање;
 • Жене власнице микро, малих и средњих предузећа ижене предузетнице:
 • Пријавни формулар за учешће у програму обука(образац 2);
 • Изјава о истинитости приложених података (образац 2а);
 • Извод из АПР-а.

Право на учешће у Програму, у другој фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили програм обука и израдили бизнис план.

Максимана средства су до 240.000,00 динара по ориснику

Оцену и селекцију пријава вршиће Комисија за спровођење јавног позива на основу критеријума за оцену и селекцију пријава.

НАМЕНА БЕСПОВРАTНИХ СРЕДСTАВА

Прихватљиве пројектне активности:

 • иновација производа, као примена новог или значајно побољшаног производа, које је ново за односно правно лице (не мора бити нова за тржиште), а није промена естетске природе или искључиво продаја иновираних производа које је произвело и развило друго правно лице;
 • иновација процеса, као примена новог или значајно побољшаног начина производње или испоруке (укључујући значајне промене у техници, опреми или софтверу, али не искључиво организационе и менаџерске промене) која је нова или унапређена за посматрано правно лице, без обзира ко је развио;
 • иновација организације, као примена нових или знатних промена у структури или методама менаџмента, с намером да се у односном правном лицу побољша коришћење знања, квалитета производа или услуга, или повећа ефикасност пословних токова;
 • маркетиншка иновација, као примена нове маркетиншке методе, укључујући значајне промене у дизајну производа, паковању, пласману и промоцији производа и наплаћивању производа;
 • Пројектне активности које се неће финансирати:

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • примарну пољопривредну производњу;
 • активности повезане са политичким партијама.

Програмом се финансирају трошкови прихватљивих пројектних активности (наведених изнад) које су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са градом.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

улагања у набавку машина и опреме (финансираће се искључиво набавка нове опреме)
Бесповратна средства ће се одобравати за набавку добара/услуга за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Овај јавни позив објављен је 01.11.2019.године на званичној интернет страни општине Лебане. Рок за доставу пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 15.11.2019.године.

Оверена и одштампана пријава са обавезном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту “Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“ – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе општине Лебане на назначеној адреси.

Пријава се поштом шаље на доле назначену адресу:

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Адреса: Цара Душана 116

16230 Лебане

Контакт особа за детаљније информације:

Александар Стојановић

Tелефон: 063 – 870 7163

е-маил: pokretmladihsnaga@gmail.com

ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ:

ПОДЕЛИТЕ.