Јавни конкурс за пројекте цркава и верских заједница

0

Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју општине Лебане који се реализују у 2019. години.

Укупан износ средстава опредељених по овом конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница је  500.000,00 динара.

Средства за финансирање и суфинансирање пројеката предвиђена су за обављање градитељске, добротворне и научне делатности, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима, изградњу нових црквених храмова, обнову постојећих црквених храмова који су без обнове дуже времена, а посебно црквених храмова који су споменици културе, обнову парохијских домова, уређење и ревитализацију простора верских гробаља, изградњу и обнову капела на гробљима, изградњу нових и обнову пропалих торњева и звоника, као и прибављање земљишта за изградњу нових верских објеката, и уређење простора око нових и постојећих верских објеката, за набавку осталих ствари потребних за функционисање верске заједнице на територији општине Лебане, обнову икона, осликавање унутрашњости храмова, стављање нових фасада и кречење црквених храмова, обнову пропалог крова који прокишњава, пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима, уређивање простора око цркве – озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђивање клупа за седење, обнову пропалих ограда око цркве, добротворне и хуманитарне активности, као и друге активности социјалне заштите, организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи, организовање црквених манифестација, неговање и развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на хорским фестивалима, издавачку и научну делатност, научна  истраживања везана за цркву, организовање стручних, научних скупова.

Право подношења пријаве на Јавни конкурс имају цркве и верске заједнице на подручју општине Лебане, које су регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном Пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет стране општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Потребно је доставити три примерка штампане конкурсне документације која су потписана и оверена печатом (на местима која су за то предвиђена) и један примерак електронске конкурсне документације.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином, неће се сматрати важећом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и пријаве чији подносилац није извршио досадашње обавезе према Општини у вези са пројектом који је финансиран, односно суфинансиран из буџета Општине.

Рок за реализацију пројекта  је до краја 2019. године.

Давалац средстава задржава право да од учесника конкурса, по потреби, затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.

Под потпуном пријавом подразумева се:

 • да подносилац пројекта има статус правног лица, тј. да је регистрован у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
 • да се пројекти реализују искључиво на подручју општине Лебане.
 • одлуку цркве или верске заједнице за финансирање и суфинансирање пројеката за које се конкурише из става 3. јавног конкурса.
 • образац описа програма и пројекта;
 • извод из регистра надлежног органа;
 • писану изјаву о суфинансирању, односно уговор о партнерству (уколико постоји).

Уз конкурсну документацију подноси се изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу:

 • да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
 • да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 • да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта са одговарајућом финансијском документацијом;
 • да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала општина Лебане.

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју решењем именује председник општине Лебане. Оцењивање и избор пројеката Комисија врши на основу критеријума за доделу средстава.

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, прибављање земљишта за изградњу нових верских објеката,  и уређење простора око нових и постијећих верских објеката, за набавку осталих ствари потребних за функционисање верске заједнице на територији општине Лебане, у складу са потребама и могућностима су :

 • степен угрожености верског објеката,
 • категоризација верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе),
 • значај верских објеката за културу, уметност, историју и слично уколико верски објекат није утврђен као споменик културе,
 • циљеви који се постижу: обим унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса,
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине,
 • да ли су из других извора сакупљена средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за добротворне и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полазе се од следећих критеријума:

 • карактер и значај црквене манифестације,
 • карактер стручних и научних скупова, добротворно – хуманитарних делатности и значај стручних и научних скупова односно значај пројекта везаног за ту делатност,
 • висина средстава која су добијена у претходном периоду из буџета општине.

Појединачни пројекти могу бити бодовани са највише 100 бодова.

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у једној запечаћеној пошиљци, на адресу: општина Лебане – Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, 16230 Лебане, ул. Цара Душана 116.

Предња страна коверте мора садржати следећи текст:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања, закључно са21.11.2019. године.

Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније 21.11.2019. године, или морају бити предате закључно са 21.11.2019. године до 14.30 на писарницу Управе општине Лебане, 16230 Лебане, ул. Цара Душана 116.

Комисија ће у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава на јавни конкурс утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката објављује се на огласној табли, и на званичној интернет страници општине Лебане.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

На листу учесници конкурса имају право приговора општинском већу општине Лебане  у року од три дана од дана њеног објављивања.

Општинско веће одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и одлука по приговорима, општинско веће доноси одлуку о избору пројеката, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница објављује се на огласној табли и на званичној интернет страници општине Лебане.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса.

За додатне информације на располагању је број телефона: 016/843-710,  сваког радног дана од 8 до 15 часова.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 број 400-2033/1

ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                   Иван Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.