Интерни конкурс за попуњавање радног места

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
01 Број 112-27
Дана 28.02.2020. године
Л е б а н е

На основу члана 4. став 8. и члана 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавању радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Закључка Министарства државне управе и локалне самоуправе – Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-4346/2019 од 25.047.2019.године, Кадровског плана општине Лебане за 2019. годину 02 Број 02-262 од 31.12.2020.године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 40/2019), Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-3 од 31.12.2019. године и Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-9 од 31.01.2020.године и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Лебане 01 број: 112-25 од 28.02.2020. године, Општинска управа општине Лебане објављује

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I Расписивањем интерног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

II Орган у коме се радна места попуњавају:
Општинска управа општине Лебане, у Лебану, ул. Цара Душана 116, организациона јединица у којој се радно место попуњава: Одељење за привреду пољопривреду, водопривреду и финансије.

III Радно место које се попуњава:
Послови писања и управљања пројектима, у звању Млађи саветник 1 извршилац.

Опис послова: обавља статистичко евиденционе послове у области прикупљања података за припрему предлога пројекта, припрема предлоге пројекта за потребе Општинске управе, тражи партнере за спровођење пројекта дефинисаних у стратегији развоја Општине, помаже при присању пројекта јавним предузећима и установама, прати реализацију пројеката и ствара мониторинг системе, припрема методолошког упутства којим се прописиују процедуре реализације одобрених пројеката. Прати конкурсе на сајтовима и врши промоцију потенцијала Општине, ради на изради промотивног материјала и помаже осталим радницима по потреби даје другу информатичку подршку. Сарађује са извршиоцем на пословима израде планских докумената; обавља послове у остваривању сарадње и одржава контакте са донаторима, сарађује у проналажењу партнера за спровођење пројеката дефинисаних у стратегији развоја, прикупља податке информације, доставља информације од јавног значаја, води евиденције и формира датотеку пројеката, припрема информације, прати све законске регулативе и у складу са изменама и допунама закона даје предлоге израде нормативних аката као и исте у сагласности са руководиоцем израђује и даје на усвајање, води евиденцију о свим реализованим и нереализованим пројектима, обавља и друге стгручне послове по налогу шефа одељења, руководиоца одељења и начелника ОУ.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних наука или из научне области економских наука на основних академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

IV Место рада:
Општинска управа општине Лебане, у Лебану, ул. Цара Душана 116,

V Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

  • пријава на интерни конкурс,
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
  • уверење да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
  • потврда да је кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лебане

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.
Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници општине Лебане и Огласној табли општинске управе општине Лебане.

VI Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата потребни за обављање послова радног места Послови писања и управљања пројектима.
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверене у просторијама Општинске управе општине Лебане, Лебане, Цара Душана 116, након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

VII Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс објављен на Огласној табли Општинке управе општине Лебане и почиње да тече од 28.02.2020. године и истиче 09.03.2020. године.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Тања Богдановић, телефон: 016/843-710 е-маил: nacelnik@lebane.org.rs

IX Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Општинска управа општине Лебане, Лебане, Цара Душана 116, са назнаком: „ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС“.

X Датум објављивања интерног конкурса: 28.02.2020. године

XI Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе, који у смислу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/16-одлука УС) чине органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала начелница Општинске управе општине Лебане.

Овај интерни конкурс објављен је на Огласној табли 28.02.2020. године.

ПОДЕЛИТЕ.