Додела субвенција за самозапошљавање

0

На основу Одлуке Скупштине општине Лебане о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања између општине Лебане и Националне службе за запошљавање у 2014 години
Општина Лебане у Национална слзжба за запошљавање

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ

1. ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Јавни позив за доделу субвенција са самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, из средстава општинског буџета а у циљу обављања ново регистроване делатности на територији општине Лебане.
Уколико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за субвенције.

2. УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови за подношење захтева

Право на подношење захтева за субвенције за самозапошљавање има лице које је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) намање месец дана пре дана подношења захтева и
– завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
– за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;
– за обављање делатности у области експлоатације угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и кла
Ђења и др;
– уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
– уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према Националној служби за запошљавање или локалној самоуправи;
– уколико лице нема пребивалиште на територији оштине Лебане и
– уколико је лице већ користило субвенцију за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање или локалне самоуправе, у периоду 2008-2013. године.

Документација за подношење захтева:
– Захтев са бизнис планом на прописаном образцу;
– Доказ о завршеној обуци уколико није завршена у НСЗ;
– Писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које добију у претходном трогодишњем фискалном периоду
НСЗ и локална самоуправа задржавају право да траже и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНИЦЈА

Сагласно утврђеним циљевима и приоритетима у ЛАПЗ-у општине Лебане за 2014 годину, при оцени бизнис плана узимају се у обзир и следећи елементи за добијање додатних бодова: делатност у којој се планирање започињање новог бизниса, категорија незапосленог лица (жене, социјално угрожених, старост преко 50 година, територијална припадност) тржиште (купци, конкуренти и добављачи) и финансијски показатељи.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица доноси председник општине најмање једном месечно, а на основу претхоно прибављеног мишљења локалног Савета за запошљавање, а по предлогу НСЗ.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, односно, уколико постоји већи врој захтева са исти број бодова предност ће бити дата захтевима који су раније поднети.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине Лебане, директор филијале НСЗ и подносилац захтева закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције, најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Документација за закључивање уговора:

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у АПР-у;
– фотокопија решења о ПИБ-у;
– фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
– средства обезбеђења уговорних обавеза;
– фотокопија уговора о отварању рачуна или картица текућег рачуна;
– фотокопија картона депонованог потписа;
– фотокопија личне карте подносиоца захтева;
– фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта
– писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за прикупљање и обраду података о личности и докази о наводима из бизнис плана.

Средства обезбеђивања уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
-две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлешћењима или
– заложно параво на покретну имовину (осим возила) троструко веће вредности од износа субвенције или
– хипотека првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
– гаранција банке двоструко веће вредности од износа субвенције или
– уговорно јемство.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетни).
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист НСЗ. Предмет заложног права на покретној имовини немогу бити возила.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
– обавља регистровану делатност на подручју општине у трајању од најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и
– испуњава све доспеле обавезе по основу јавних прихода, у складу са законом.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у три примерка, подноси се препорученом поштом или доставом преко Општинске управе општине Лебане, са назнаком: ,,Пријава за доделу субвенције за програм самозапошљавања.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у Услужном центру општинске управе Лебане или преузети са сајта општине www.lebane.org.rs

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у листу „ Послови“. Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

 

ПОДЕЛИТЕ.