Сагласност за плаћено одсуство за време ванредне ситуације доставља се електронским путем

0

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

Имајући у виду да је ће многи послодавци због прекида рада, односно смањења обима рада за време ванредног стања, имати потребу, да у што краћем року упуте запослене на плаћено одсуство у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду, Министарство је предложило да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике.

На овај начин скратиће се прописана процедура упућивања запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, а самим тим и неизвесност до коначног одлучивања по захтеву.

Решење ће Министарство достављати послодавцима, електронским путем, а на основу образложеног захтева послодавца и потребне документације достављене електронским путем, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

Запослени  који по овом основу одсуствују са рада, имају право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде. Колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду, накнада зараде по овом основу може да се утврдити и у већем проценту од накнаде зараде прописане законом.

ИЗВОР: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-odsustvo-za-vreme-vanredne-situacije-dostavlja-se-elektronskim-putem

ПОДЕЛИТЕ.