Регистрација ауто-такси превоз путника

0

Општинска управа Лебане у оквиру Одсека за инспекцијске послове – саобраћајна инспекција, издаје Решење – Одобрење за обављање такси делатности на територији општине Лебане у складу са чланом 8.став 2. Одлуке о ауто-такси превозу путника („Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19)

Сходно Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. Гласник РС“,бр.68/2015,41/2018 – др.закон,83/2018,31/2019 и 9/2020) у члану 87. прописано је да се такси превоз обавља на основу решења о одобравању такси превоза (у даљем тексту: одобрење) које издаје Општинска Управа, односно одсек  за инспекцијске послове. Одобрење – Решење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који испуњава услове у погледу седишта возача, возила и пословног угледа.

За све потребне информације можете се обратити путем  телефона и то: 016/843-710, локал 109, 016/843-071, 016/843-268, 016/843-223, као и на емаил адресу pisarnica@lebane.org.rs или nacelnik@lebane.org.rs

У прилогу овог обавештења налази се Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, доделу евиденционог броја, и издавање легитимације такси возила и такси дозволе за предузетника и правна лица (у којем су таксативно побројани сви законски услови) који попуњавају сва заинтересована лица.

Начелница ОУ
Тања Богдановић

 

ПОДЕЛИТЕ.