ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољоп.земљишта у државној својини на територији општине Лебане за 2017.годину

0

У складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник
РС",бр.62-06,65-08-др.закон,41-09 и 112-2015),Општинска управа општине
Лебане,расписује ЈАВНИ ПОЗИВ свим физичким и правним лицима,којим
обавештава
-власнике система за
наводњавање,одводњавање,рибњака,пољоп.објекта,стакленика,пластеника и
вишегодишњих засада-воћњака и винограда који су у роду-на пољопривредном
земљишту у државној својини и који су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем
тексту инфраструктура)и
-власнике домаћих животиња,који су и власници,односно закупци објеката
за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на
којој се право пречег закупа остварује,који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном стању најмање једну
годину (у даљем тексту сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Лебане
за 2017.годину,до дана 31.ОКТОБРА 2016.године

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
власништва над инфраструктуром је:

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над
инфраструктуром потписан од стране физичког лица,односно одговорног
лица у правном лицу (доставља подносилац захтева),

2.Доказ о власништву над инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која
је
укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица
локалне самоуправе)и-или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у
складу са Законом о рачуноводству за правно лице ,за
инфраструктуру
која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља
подносилац захтева) и-или
в) Сагласност-одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде
на инвестициона улагања на инфраструктуру која је подигнута након
јула 2006.год.,односно купопродајни уговор физичког лица
(подносиоца
захтева)са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу
са
тада важећим прописима (доставља подносилац захтева)
3.Записник Републичке пољопривредне инспекције(доставља подносилац
захтева).
4.Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинства у активном статусу најмање три године
(прибавља јединица локалне самоуправе)

Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства
потписан
од стране физичког лица,односно одговорног лица у правном лицу
(доставља подносилац захтеваа).
2.Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину
(прибавља јединица локалне самоуправе).
3.Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и
власник,односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним
бројем условних грла:
а) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство
Београд-Земун),односно за територију АП Војводине Пољопривредни
факултет Нови Сад-Департман за сточарство-за Регистровано
пољопривредно газдинство у систему уматичења(доставља подносилац
захтева).
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора-за Регистровано
пољ.газдинство које није у систему уматичења(доставља подносилац
захтева).

Напомена- Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број
условних грла која обрачунава на основу затеченог стања,односно исправе
лица о продаји,предаји на клање и извозу животиња).

4.Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за
земљиште које се налази на територији јединиц локалне самоуправе на
којој се подноси захтев,а који су оверени од стране надлежног
органа(доставља подносилац захтева)

5.Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврси провера
података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног
позива.

6.Изјава подносиоца захтева,потписану од стране физичког лица,односно
одговорног лица у правном лицу,дату под кривичном и материјалном
одговорношћу,која садржи
-изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп
пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је
поднео захтев,
-изјаву колику површину земљишта поседује у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев.
-списак повезаних лица и површину пољ.земљишта коју та лица поседују у
власништвуна територ.лок.самоуправе на којој је поднео захтев.
НАПОМЕНА-код физичких лица повезаним лицима сматра се
деда,баба,мајка,отац,деца,супружник,ванбрачни партнер уколико имају
пребивалиште на истој адреси,усвојеник
-код правних лица повезаним лицима сматра се правно и-или
физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција,удела или
гласова)

7.Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна
површина пољ.земљишста које подносилац захтева има у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев
(прибавља јединица локалне самоуправе).

8.Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна
површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са
подносиоцем захтева.(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у
списак тих лица из изјаве из тачке 6.који доставља подносилац захтеваа)

Сва ограничења из члана 64а става 17.Закона о пољопривредном земљишту
уговор са другим лицима,власништво пољ.земљишта,власништво
пољоп.земљишта повезаних лица,закуп пољоп.земљишта у државној
својини)односе се на територију јединице локалне самоуправе где се
налази објекат,односно животиње.
Документацију иѕ дела тачке I тачке 2а и 4,односно из дела II тачке
2,7,8,јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30.НОВЕМБРА
2016.године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства ,у складу са овим Јавним позивом
опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у
Годишљем програму заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта
се врши на начин да се површина која им је утврђена по броу условних
грла ,умањује за површину пољ.земљишста,у складу са чланом 64а став
17,Закона о пољопривредном земљишту("Службени гласник РС",број
62-06,65-08-др.закон,41-09 и 112-2015.
Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора
да гласи на исто правно или физичко лице ,које може бити носилац или
члан Регистрованог пољ.газдинства и мора бити оверена и потписана од
стране надлежног органа који издаје исправу.
Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња,за сваку
врсту доставља посебну потврду ,односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године,поред уплате закупнине за
прву годину закупа ради закључивања Уговора о закупу потребно је
доставити средсство обезбећења плаћања,које може да буде гаранција
пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као
јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као
средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права
пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу,даљи
поступак давања пољ.земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00
часова,у просторијама Писарнице Општинске управе Лебане,Лебане,Цара
Душана бр.116,приземље ,канцеларија 1.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива
је 31.октобар 2016.године.Захтев приспео по истеку датума одређеног у
овом јавном позиву сматтраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити
подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници
или поштом,у затвореној коверти са назнаком на предњој страни "Захтев за
остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017.годину.",за
Комисију за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења
пољопривредног земљишта локалне самоуправе лебане за територију општине
Лебане,на адресу Општинска управа Лебане ,Лебане,Цара Душана бр.116.На
полеђини коверте наводи се назив-име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
За све информације у вези са овим Јавним позивом обратити се на телефон
016 846-331 локал 117,или лично у просторијама ОУ Лебане ,улица Цара
Душана 116,2.спрат,канцеларија 28.

Начелница ОУ Лебане
Тања Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.