Ј а в н и п о з и в за достављање понуда банака

0

На основу Одлуке скупштине општине Лебане од 06.03.2016 године о
усвајању Програма мера подршке пољопривреди и руралном развоју за 2017
годину
и Одлуке о формирању Комисије за спровођење Програма мера подршке
пољопривреди од 06.03.2017 године, на свом састанку одржаном 08.03.2017
Комисија за имплементацију Програма подршке пољопривреди и руралном
развоју општине Лебане за 2017 годину донела је Одлуку и објављује
овај :

Ј А В Н
И П О З И В

За подношење понуда: од стране пословних банака за
потребу спровођења посебне мере подршке у оквиру Програма подршке
пољопривреди
која се односи на Субевнционисање камата кредита пољопривредних
газдинстава.
Наручилац: Општина Лебане, Одељење за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије

Критеријуми за избор најповољније понуде:
– Висина ефективне каматне стопе, са свим трошковима
————————— 20 бодова
– Висина номиналне камтне стопе
——————————————————- 15 бодова
– Број одобрених кредита пољопривредним газтдинствима на нивоу банке у
периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016 године —- 10 бодова
– Рок одобравања кредита од момента предаје комплетне документације
—– 20 бодова,
– Број експозитура на територији Јабланичког округа
—————————– 15 бодова,
– Број упошљеника на територији Јабланичког округа (више од 20)
———— 20 бодова.

Корисници кредита: Физичка лица – регистрована пољопривредна
газдинства (РПГ);

Предвиђени износ кредита: од 50.000 динара до 300,000.00 динара по
једном пољопривредном газдинству;

Рок отплате: 12 месеца

Каматна стопа за кориснике: 0 %.

Начин отплате главнице: по доспећу

Узимаће се за пример: 100.000 динара о доспећу на 12 месеци за ефективни
каматну стопу.

Опредељена средства за субвенцију у оквиру Програма мера подршке
пољопривреди и руралном развоју:— 2.000.000,00 динара.

Намена кредита: за обртна средства или основна средства

Валута: РСД – без примене валутне клаузуле.

Понуде се достављају поштом, препоручено, на адресу: Општина Лебане,
Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије, Цара Душана
116,
са назнаком „ Понуда пословне банке по основу субвенционисања камате“
или лично у просторије Службе за пољопривреду општине Лебане
сваког радног дана до 15 сати.

Крајњи рок за достављање понуда: 8 дана од дана објављивања на
званичном сајту општине Лебане.

Понуде које буду стигле после рока наведеног у претходном ставу сматраће
се неблаговременим и биће аутоматски одбачене.

У Лебану, 15.03.2017 године.

Председник Комисије за

инплементацију Програма

Жаклина Здравковић

ПОДЕЛИТЕ.