Санација клизишта у улици Немањиној у Лебану

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Општина Лебане

2. Адреса наручиоца: Цара Душана 116, Лебане

3. Интернет страница наручиоца: www.lebane.org.rs

4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

6. Врста предмета: радови

7. За радове:природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:
„Санација клизишта у улици Немањиној у Лебану“
Место извођења радова је катастарска општина Лебане.
Ознака из општег речника набавки -45262620 – потпорни зидови.

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.lebane.org.rs

10. Начин подношења понуда и рок за подношење понуде: Понуде се достављају непосредно
или путем поште на адресу: Општинa Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане са назнаком:

Понуда за јавну набавку радова „Санација клизишта у улици Немањиној у Лебану“ ЈН
број 11-ВВ/2015 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.

Рок за достављање понада је 10 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавки, односно 30. октобра 2015. године, до 14,00 часова без обзира на начин достављања. 

Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин одређен конкурсном документацијом.

11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 30. октобра 2015.године у 14:15 часова у просторијама наручиоца – Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане.

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

13. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

14. Лицa (или служба) за контакт: Славољуб Денић, Татјана Валтер и Миодраг Станковић
Е – mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs
Fax: 016/843-083

ПОДЕЛИТЕ.