Радови на изградњи локалног система грејања зграде Општине Лебане

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број („Сл.гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 05 бр.4-111од 06.11.2015.године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

Назив наручиоца: Општина Лебане
Адреса наручиоца: Ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане
Интернет страница наручиоца: www.lebane.org.rs
Е-mail адреса наручиоца: javne_nabavke@lebane.org.rs
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови

Кратак опис предмета набавке: Око и у приземном објекату гараже којa се налази иза зграде општинске управе Лебане вршиће се грађевинско занатски радови.Ручни ископ земље III категорије у природно влажном стању за темељ димњака на дубиини од 0 – 2,00м са утоваром и одвозом у постојећу септичку јаму. Набавка и израда тампона од шљунка испод темељних трака, дебљине 20 см са набијањем до потпуне збијености. Бетон у темељ димњака 110/120/1заједно са арматуром Q188 и бетоном25. Израда тампона од шљунка и уградња бетона у темељ димњака.Монтажа челичног димњака који се ослања на челичну плочу у висини сирклажа са анкерима. Чишћење платао као и просторије гараже где ће бити котларница.

Уградња бетона МБ25 за постоље котла у подну плочу преко постојеће.Набавка и уградња челичног топловодног котла капацитета 320 KW на чврсто гориво.

Довод воде у котларници ће се обезбеђивати из водоводне мреже сутеренског развода воде.

Главни пројекат урађен је на бази пројектног задатка, постојећег стања објекта важећих прописа и препорука за овакву врсту објекта.

Опис предмета садржи природу и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:
Ознака предмета набавке: 45331100– Радови на инсталацији централног грејања и 45331110 – радови на инсталацији котлова;

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:
– лично/непосредно у просторијама наручиоца у Општинa Лебане, ул. Цара Душана бр.116, служба за јавне набавке сваким радним даном у времену од 08 – 12:00 часова све до истека рока за достављање понуда,
– са интернет странице наручиоца www.lebane.org.rs ,
– са сајта Портала за јавне набавка као и
– поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу 500.00 динара на рачун наручиоца. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере “Потврду о преузимању конкурсне документације“ и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: javne_nabavke@lebane.org.rs

Напомена: Само понуђачи који доставе “Потврду о преузимању конкурсне документације“ искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији, јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Општина Лебане, ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане са назнаком “Понуда за јавну набавку радова брoj 13 -,,Радови на изградњи локалног система грејања зграде Општине Лебане.
– НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до дана 27.11. 2015. године до 12.00 часова.
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла – овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити “Време, евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје “Потврду о пријему понуде“.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се “Благовременом понудом“ и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 27.11.2015. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у Општини Лебане, ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: : 016/843-710 од 08 до 12 часова. Особа за контакт је Славољуб Денић, Жаклина Здравковић и Душан Буквић, Е-mail: javne_nabavke@lebane.org.rs

ПОДЕЛИТЕ.