Набавка финансијских услуга – кредит

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Општина Лебане

2. Адреса наручиоца: Цара Душана 116, Лебане

3. Интернет страница наручиоца: www.lebane.org.rs

4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

6. Врста предмета: услуге

7. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
„Набавка финансијских услуга – кредит“
Ознака из општег речника набавке: 66113000 – услуге одобравања кредита;

8. Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.lebane.org.rs

11. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити призапошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. Начин подношења понуда и рок за подношење понуде: Понуде се достављају непосредно
или путем поште на адресу: Општина Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане
са назнаком: ЈН 04-ВВ/2015 „Набавка финансијских услуга – кредит“- НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Рок за достављање понада је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавки, односно 14. августа 2015. године, до 14,45 часова без обзира на начин достављања.
Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан
наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин одређен конкурсном документацијом.

13. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 14. августа 2015.године у 15:00 часова у просторијама наручиоца – Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане.

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

15. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

16. Лицa (или служба) за контакт: Горица Младеновић, Марјан Станковић, Драгана Милошевић,Татјана Валтер.

Е – mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs
Fax: 016/843-083

ПОДЕЛИТЕ.