Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације

0

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: ОУ Лебане

2. Адреса наручиоца: Цара Душана 116, Лебане

3. Интернет страница наручиоца: www.lebane.org.rs

4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

6. Врста предмета: добра

7. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
„Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације”

Партија I: кафа, шећер и чај
Партија II: безалкохолна пића.

Ознака из општег речника набавке: Партија I: 15863000- чај, 15861000- кафа, 15831000
шећер, Партија II :15980000- безалкохолна пића.

8. Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Предметна јавна набавка је обликована по партијама и то:

Партија I: кафа, шећер и чај
Партија II: безалкохолна пића.

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

10. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.lebane.org.rs

11. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити призапошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. Начин подношења понуда и рок за подношење понуде: Понуде се достављају непосредно
или путем поште на адресу: Општинска управа Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане
са назнаком: ЈН 07-МВ/2015 „Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације”
Партија ________( навести број партије)- НЕ ОТВАРАТИ”
Понуђач може да поднесе понуду за партију I И/ИЛИ партију II.
Понуђач доставља понуду за онолико партија за колико је заинтересован и то ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО у затвореној коверти или кутији. У обрасцу понуде
понуђач је дужан да понуди све ставке из конкретне партије за коју конкурише.
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Рок за достављање понада је 8 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних
набавке, односно 03. јула 2015. године, до 14,45 часова без обзира на начин достављања.
Уколико рок истиче на дан који је не радни или државни празник, као последњи дан
наведеног рока сматраће се први следећи радни дан.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин одређен конкурсном документацијом.

13. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 03. јула 2015.године у 15:00 часова у просторијама наручиоца – ОУ Лебане, Цара Душана 116, Лебане.

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

15. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

16. Лицa (или служба) за контакт: Драгана Милошевић, Татјана Валтер, Жаклина Здравковић.

Е – mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs
Fax: 016/843-083

ПОДЕЛИТЕ.