Набавка добара – алкохолна и безалкохолна пића

0

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке вредности 05 број 4-75 од 29.05.2014. године

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
Цара Душана 116
16230 Лебане

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: ОУ Лебане, цара Душана 116, ПИБ: 102878648, МБ:07226608, Шифра делатности: 8411.
Одговорно лице наручиоца је начелник ОУ Лебане.

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности .

3. Правни основ за објављивање позива је члан 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), и Одлука начелника ОУ Лебане о покретању поступка јавне набавке број ЈН 11-MВ/2014,   05 број 4-75 од 29.05.2014. године.

4. Предмет јавне набавке: „Набавка добара – алкохолна и безалкохолна пића”
Ознака из општег речника набавке: 15911000-алкохолна пића, 15980000- безалкохолна пића;

5. Право учешћа у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1. ЗЈН и конкурсном документацијом.

6. Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговара о јавној набавци је најнижа понуђена цена.

7.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: Конкурсна документација се преузима непосредно у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана 116, Лебане сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова или на писан захтев заинтересованог понуђача може бити послата поштом. Интернет адреса где се конкурсна документација налази је www.lebane.org.rs или на Порталу јавних набавки.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Општина Лебане, ул.Цара Душана 116, 16230 Лебане са назнаком „Набавка добара – алкохолна и безалкохолна пића” ЈН бр 11 -МВ/2014  – НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подпонуђач, нити може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.
Крајњи рок за достављање понада је 8-и дан од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Рок истиче на дан који је нерадни, па ће се као последњи дан наведеног рока сматрати први следећи радни дан, односно 9. јун 2014. године, до 14,45 часова без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 15:00 часова у просторијама Општине Лебане.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учествовање у поступку отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

10. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

11. Наручилац је дужан да донесе одлуку о обустави поступка уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога сагласно члану 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и доставити понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

12. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13. Контакт телефон:  016/843-710 контакт особe: Драгана Милошевић, Татјана Валтер, Мирјана Илић.

ПОДЕЛИТЕ.