Канцеларијски материјал – Партија I i II

0

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара: добара – Канцеларијски материјал – Партија I – обрасци и остали канцеларијски материјал, Партија II – тонери, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

На основу члана 55.став1.тачка2., члана57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 39.став 5. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 05 број 4- 30/2016 од 20.04.2016.године.

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара: добара – Канцеларијски материјал – Партија I – обрасци и остали канцеларијски материјал, Партија II – тонери, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
30192000- канцеларијски материјал, 30199000 – канцеларијски материјал хартија и други артикли, 30125000 – делови и прибор фотокопир апарата, 30197000 – ситна канцеларијска опрема.

2. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исте овери и потпише.

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, ближе регулисане конкурсном документацијом .
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН утврђених конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и крвичном одговорношћу, на обрасцу Изјаве која чини саставни део конкурсне документације.

4. Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: Општина Лебане, ул. Цара Душана бр.116,16230 Лебане, са обавезном назнаком на лицу коверте: НЕ отварати – понуда за ЈНМВ – Канцеларијски материјал – Партија I – обрасци и остали канцеларијски материјал, Партија II – тонери, поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и е-маил понуђача као и име особе за контакт.

5. Рок за достављање понуда је 16.05.2016.године до 14.00 часова.

6. Понуда се подноси на обрасцу понуде, која је саставни део конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

7. Неблаговремене, незапечаћене и некоплетне понуде, као и понуде које нису у складу са Позивом и Конкурсном документацијом, неће бити размотрене односно исте ће се одбити.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца( примљене у писарницу Наручиоца) до 16.05.2016.године до 14.00 часова.

8. Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.

9. Јавно отварања понуда обавиће се 16.05.2016.године, у 15.00 часова у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане.
Отварање понуда могу пристовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају Комисији пре отварања понуда.

10. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11. Конкурсна документација за предметну јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки http:// portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси општине Лебане www.lebane.org.rs

12. Додатне информације, у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова на бројевае телефона 016/843-710 чланове комисије Драган Цветковића, Жаклина Здравковић и Мартин Станковић.

Kонкурсна документација канцелариjски материјал 2016

Додатне информације од 11.05.2016. године

Додатне информације и појашњења од 13.05.2016.

Измена и допуна конкурсне документације од 13.05.2016.

Одлука о додели уговора Партија I и II од 30.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору 13.06.2016. год.

ПОДЕЛИТЕ.