Израде ПДРа културно-историјског и туристичког комплекса Царичин град

0

На основу члана 55.став1.тачка2., члана57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 39.став 5. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 05 број 4-117/2015 од 25.11.2015.године, Председник општине Лебане

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга: услуга – Израде Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса Царичин град, а према спецификацији којачини саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
71000000- архитектонске, грађевинске, инжињерске и инспекцијске услуге.

2. Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, да исте овери и потпише.

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, ближе регулисане конкурсном документацијом .
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН утврђених конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и крвичном одговорношћу, на обрасцу Изјаве која чини саставни део конкурсне документа

4. Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: Општина Лебане, ул. Цара Душана бр.116,16230 Лебане, са обавезном назнакомна лицу коверте: НЕ отварати – понуда за ЈНМВ – Израде Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса Царичин град, поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и е-маил понуђача као и име особе за контакт.

5. Рок за достављање понуда је 25.12.2015.године до 13.00 часова.

6. Понуда се подноси на обрасцу понуде, која је саставни део конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

7. Неблаговремене, незапечаћене и некоплетне понуде, као и понуде које нису у складу са Позивом и Конкурсном документацијом, неће бити размотрене односно исте ће се одбити.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца( примљене у писарницу Наручиоца) до 25.12.2015.године до 13.00 часова.

8. Критеријум за оцењивање и избор најбоље понуде је: најнижа понуђена цена.

9. Јавно отварања понуда обавиће се 25.12.2015.године, у 13.30 часова у просторијама Општинске управе Лебане, ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане.
Отварање понуда могу пристовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају Комисији пре отварања понуда.

10. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11. Конкурсна документација за предметну јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки http:// portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси општине Лебане www.lebane.org.rs

12. Додатне информације, у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова на бројеве телефона 016/843-710 Жаклина Здравковић и 016/846-322 Весна Илић.

Одлука о додели уговора од 28.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору 13.06.2016. год.

ПОДЕЛИТЕ.