Продајa демонтираног отпадног гвожђа и лима

0

Продаја демонтираног отпадног гвожђа и лима у фази реконструкције производне хале изграђене на к.п.бр 894/1 и 894/2 у К.О. Лебане јавним надметањем

I. – Предмет отуђења:
1. Отпадно гвожђе и лим које се јавља у фази реконструкције производне хале изграђене на к.п.бр 894/1 и 894/2 у К.О. Лебане по принципу „виђено-купљено“.
2. Отпадно гвожђе и лим се налази на катастарској парцели 894/1 и 894/2 у К.О. Лебане, у Лебану у кругу некадашње текстилне фарике „15 МАЈ-ЕКСПОРТЕКСТ“ Лебане.
3. Почетна цена за отпадног гвожђа и лима је 12,00 динара по килограму.
4. Трошкове преузимања, мерења и транспорта отпадног гвожђа сносиће лице које буде одабрано као најповољнији лицитант и са којим ће бити закључен уговор.
5. Предмет оглашавања се продаје у виђеном стању без права на рекламацију.

II. – Услови пријављивања:
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, која су уписана у одговарајући регистар, и која уз пријаву приложе доказ о уплати депозита на жиро рачун општине Лебане број 840-77640-08, у висини од 20.000,00 динара.

Пријава за јавно надметање доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи. Образац пријаве за јавно надметање преузима се са званичног сајта општине Лебане www.lebane.ogr.rs.

Потпуна пријава за учешће на јавном надметањусадржи:
– Име и презиме, адресу, број телефона, фотокопију личне карте за физичка лица, јединствени матични број грађана, број личне карте и потпис, а акоје у питању предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи и решење о упису у одговарајући регистар;
– Назив, односно фирму и седиште правног лица, доказ о упису у регистар надлежног органа, ПИБ и матични број, име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат;
– Изјаву о прихватању свих услова из огласа, која је саставни део обрасца пријаве заучешће на јавном надметању.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено.
Сви подносиоци пријаве морају доставити потврду о положеном депозиту.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано огласом, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено огласом, ако не садржи све податке предвиђене огласом, или су подаци у пријави дати супротно огласу.
Подносиоци непотпуне и неблаговремене пријаве немају право учешћа у поступку јавног надметања и њихове пријаве се одбацују, уз повраћај депозита.Уколико подносилац потпуне и благовремене пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај депозита.
Предмет отуђења из овог огласа може се разгледати 19.06.2017. године у времену од 09.00 до 12.00 часова, уз претходну најаву Комисији на телефон број 016/843-710.

III. – Поступак јавног надметања и избор најповољнијег понуђача:
Поступак јавног надметања спроводи Комисија.
Лицитациони корак је 10% од почетне цене по килограму.
Поступак јавног надметања спровешће се и уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава се купцем ако почетну цену из овог огласа прихвати као купопродајну цену за отуђење покретних ствари из јавне својине, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на повраћај депозита.
Пријаве се достављају у запечаћеној коверти Комисији за спровоћење поступка јавног надметања демонтираног отпадног гвожђа и лима, или непосредно на писарници општинске управе општине Лебане, на адресу општина Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, са назнаком -НЕ ОТВАРАТИ, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет презентацији општине Лебане www.lebane.org.rs, и на огласној табли општине Лебане, односно до 23.06.2017. године до 11:30 часова.
Јавно надметање одржаће се у Лебану, ул. Цара Душана бр. 116 у сали Скупштине општине Лебане, дана 23.06.2017. године, са почетком у 12.00 часова.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене у обавези је да купопродајну цену за покретне ствари, умањену за износ депозита, уплатина жиро рачун општине Лебане у року од 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке о отуђењу покретних ствари најповољнијем понуђачу.
Учесник лицитације који је понудио највећи износ дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана добијања одлуке и позива за потписивање Уговора од општине Лебане, уплати излицитирани износ и потпише Уговор о купопродаји, док се у супротном сматра да је одустао од куповине и губи право на повраћај депозита.
Најповољнији понуђач је онај учесник који је поднео благовремену, потпуну пријаву, приступио јавном надметању и понудио највиши износ купопродајне цене, у коју се урачунава положени депозит.
Учесници који на јавном надметању нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана од дана окончања јавног надметања.
Купац ће преузети предметне покретне ствари након исплате купопродајне цене и потписивања уговора.

Пријавни формулар

ПОДЕЛИТЕ.