НАЦРТ ПДРа “Пословна зона у ул. Николе Тесле”

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ број 64/15)

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ПОСЛОВНА ЗОНА У УЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ”

Јавни увид за нацрт Плана детаљне регулације “Пословна зона у ул.Николе Тесле” обавиће се у трајању од 30 дана у времену од 23.11.2018.године закључно са 23.12.2018.године. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, у канцеларији бр.19, у Одељењу за урбанизам, ул. Цара Душана бр. 116 у времену од 10 до 14 часова, као и на интернет страни – сајту општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која ће вршити увид у изложени материјал за јавни увид, Одељење за урбанизам, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења, односно пружање потребних информација и стручне помоћи је Бранко Дојчиновић.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида на нацрт планског документа у писаном облику, Општинској управи општине Лебане, Одељењу за урбанизам, 16230 Лебане, ул.Цара Душана бр. 116, лично на писарници или поштом, закључно са 23.12.2018.год.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове Општине Лебане 26.12.2018. године (уторак) у 11.00 сати у згради Општинске управе општине Лебане. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су у писаном облику поднела примедбе и сугестије у току трајања јавног увида, које могу образложити пред Комисијом за планове.

ПОДЕЛИТЕ.