ЈАВНИ УВИД у нацрт ПДР подручја соларне електране “Лебане – Ново Село”

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У
нацрт Плана детаљне регулације
подручја соларне електране “Лебане – Ново Село”
на територији општине Лебане

Јавни увид у нацрт Плана обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 14.02.2023. године, закључно са 15.03.2023. године.

Нацрт Плана биће изложен у згради Општинске управе општине Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове 16230 Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, у улазном холу и канцеларији бр.19, као и на интернет страни Општине  Лебане (www.lebane.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложен нацрт Плана, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 19, од 7:00 до 15:00 часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, 16230 Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, лично на писарници или поштом, закључно са 15.03.2023. год.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.03.2023. године,  у Великој сали Скупштине Општине Лебане у приземљу, 16230 Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, са почетком у 11:00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

Линк:

ПДР подручја соларне електране “Лебане – Ново Село”

ПОДЕЛИТЕ.