Јавни увид ПДРа туристичке зоне у делу насеља Дрводељa

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске стамбене и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ број 32/19)

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ

туристичке зоне у делу насеља Дрводељ

Јавни увид за нацрт Плана детаљне регулације туристичке зоне у делу насеља Дрводељ  обавиће се у трајању од 30 дана у времену од 30.09.2019 године закључно са 30.10.2019 године. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, у канцеларији бр.19, у Одељењу за урбанизам, ул. Цара Душана бр.116 у времену од 10 до 14 часова, као и на интернет страни – сајту општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која ће вршити увид у изложени материјал за јавни увид, Одељење за урбанизам, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћенo лицe за давање обавештења, односно пружање потребних информација је  Душан Буквић.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида на нацрт планског документа у писаном облику, Општинској управи општине Лебане, Одељењу за урбанизам, 16230 Лебане, ул.Цара Душана бр.116, лично на писарници или поштом, закључно са 30.10.2019 godine.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове Општине Лебане 01.11.2019 године, у 12.00 сати у згради Општинске управе општине Лебане, у сали Скупштине општине у приземљу. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су у писаном облику поднела примедбе и сугестије у току трајања јавног увида, које могу образложити пред Комисијом за планове.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ПОДЕЛИТЕ.