Јавни позив за посебне програме у области спорта

0

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђену чланом 2. и чланом 6. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане:

 1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима – члан 137. став 1. тачка 4) Закона о спорту;
 2. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање – члан 137. став 1. тачка 9) Закона о спорту;
 3. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.) – члан 137. став 1. тачка 11) Закон о спорту;
 4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорга – члан 137. став 1. тачка 15) Закон о спорту.

ВИСИНA СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:
Планирана средстава за финансирање посебних програма у области спорта за 2017. годину износе 3.000.000,00 динара.

КРАЈЊИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА:
Крајњи рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава, и исти се не може одредити после 31.12.2017. године.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ:
Одобравање посебних програма вршиће се у складу са Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане. Предлоге посебних програма могу поднети самостално, спортске организације које испуњавају
следеће услове:

 1. да буду регистроване у складу са Законом;
 2. да буду уписане у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом није другачије
  одређено;
 4. да имају седиште на територији општине Лебане;
 5. да су директно одговорни за припрему и извођење програма;
 6. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана;
 7. да испуњавају, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и
  делатности
 8. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме;
 9. да располажу капацитетима за реализацију програма;

Предложени програм мора да задовољава следеће критеријуме:
1. да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног Законом;
2. да је у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лебане;
3. даје у складу са Програмом развоја спорта на територији општине Лебане;
4. даје у складу са спортским правилима надпежног Општинског спортског савеза;
5. да се реализује на територији општине Лебане,
6. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Лебане;
7. да ће се реализовати у текућој години;
8. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за
реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
9. даје по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Лебане постигну намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Дозвољава се подношење једног предлога програма од стране једног носиоца програма. Општинско веће општине Лебане обавештава носиоце програма о одобреним програмима, најкасније до 2017. године.

Са подносиоцем одобреног програма председник Општине закључује уговор о реализовању програма, у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта натериторији општине Лебане.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се даје одустао од предлога програма.

Јавни позив за посебне програме у области спорта – ПРЕУЗМИ

ПОДЕЛИТЕ.