Jавни оглас за отуђење грађевинског земљишта

0

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 132/14 и 145/14), члана 15. и члана 39. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ бр. 16/08 и 21/08), члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник града Лесковца“ бр. 41/16), члана 6., члана 10. и члана 13. Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени гласник града Лесковца“ бр. 41/16), општина Лебане расписује јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане.

I – ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта и то:

1.  Грађевинско земљиште у Лебану у улици Милоша Обилића-Зона III:

 • к.п. 3490/1 у К.О. Лебане, у површини од  206м2.

2.  Грађевинско земљиште у насељеном месту Бошњаце:

 • к.п.бр. 3177/3   у КО Бошњаце, у површини од 1295 м2;
 • к.п.бр. 3177/12 у КО Бошњаце, у површини од 1083 м2;
 • к.п.бр. 3177/13 у КО Бошњаце, у површини од 1062 м2;
 • к.п.бр. 3177/15 у КО Бошњаце, у површини од 1035 м2;
 • к.п.бр. 3177/17 у КО Бошњаце, у површини од   370 м2;
 • к.п.бр. 3177/18 у КО Бошњаце, у површини од   308 м2;
 • к.п.бр. 3177/19 у КО Бошњаце, у површини од 1440 м2.

II – НАМЕНА ПАРЦЕЛА

На парцели која је предмет овог огласа из тачке 1. градиће се објекти у складу са

Планом генералне регулације Лебане 2025 („сл. гласник града Лесковца“ број 3/2012) и представља урбанистичку целину III југ, подцелина 1.

На парцелама које су предмет овог огласа из тачке 2. градиће се објекти у складу са Планом генералне регулације за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац („Сл.гласник града Лесковца“ број 3/2013) и представља урбанистичку целину блока А.8-Радне зоне и примарне и терцијалне делатности.

Заинтересовани понуђачи у току трајања овог огласа а пре подношења понуда могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта и друге тражене податке, код надлежног органа Општинске управе општине Лебане.

Рок за привођење земљишта намени из овог огласа је 2 (две) године, од дана закључења уговора о отуђењу.

III – СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Земљиште које се отуђује из тачке 1. предмета огласа, је уређено грађевинско земљиште и допринос за уређење грађевинског земљишта ће бити регулисан накнадно, новим уговором у складу са важећом одлуком СО Лебане која регулише ту материју.

Земљиште које се отуђује из тачке 2. Предмета огласа је минимално  уређено грађевинско земљиште и допринос за уређивање грађевинског земљишта ће бити регулисан накнадно, новим уговором у складу са важећом одлуком СО Лебане која регулише ту материју.

IV – ПОЧЕТНА ЦЕНА

 • к.п. бр. 3490/1 у К.О. Лебане, у површини од      206м2………….78.280,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/3 у К.О. Бошњаце, у површини од 1295м2……….492.100,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/12 у  К.О. Бошњаце, у површини од  1083м2…..411.540,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/13 у  К.О. Бошњаце, у површини од  1062м2…..403.560,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/15 у  К.О. Бошњаце, у површини од  1035м2…..393.300,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/17 у  К.О. Бошњаце, у површини од    370м2…..140.600,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/18 у  К.О. Бошњаце, у површини од    308м2…..117.040,00 динара;
 • к.п. бр. 3177/19 у  К.О. Бошњаце, у површини од ..1440м2….547.200,00 динара.

V – НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило грађевинско земљиште у својину у обавези је да плати купопродајну цену на начин и у роковима одређеним уговором.

Порез на апсолутна права по основу отуђења, сноси купац као и све трошкове уписа права у јавним књигама за евиденцију непокретности и правима на њима.

VI – ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Оглас ће спровести Комисија именована од Општинског већа општине Лебане решењем 04 Број 02-350 од 12.12.2016. године, по поступку прикупљања затворених понуда јавним огласом који ће бити објављен у листу Нова Наша реч број 10 од 16.03.2018. године, на званичној интернет презентацији општине Лебане и огласној табли Општинске управе.

Оглас ће бити отворен 30 (тридест) дана од дана објављивања.

Гарантни износ-депозит за учешће на огласу је 20% од почетне цене од сваке парцеле и уплаћује се на текући рачун број 840-77640-08, Буџет општине Лебане, модел 97, са позивом на број 11-05725-811151-00-00-000, сврха уплате: гарантни износ-депозит.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

Обавезна садржина понуде:

Понуда физичког лица садржи:

 1. ознаку локације на коју се понуда односи;
 2. име и презиме, адресу, ЈМБГ и потпис;
 3. изјаву о прихватању свих услова из огласа (укључујући и изјаву о прихватању услова за уређивање предметног земљишта које није припремљено и опремљено за грађење);
 4. доказ о уплаћеном депозиту;
 5. број рачуна за враћање депозита;
 6. цену земљишта, односно висину закупнине за дату локацију.

Понуда правног лица садржи:

 1. ознаку локације на коју се понуда односи;
 2. фирму матични број и ПИБ;
 3. име и презиме директора, односно лица овлашћеног за заступање и његов потпис;
 4. оверену фотокопију решења о регистрацији-АПР;
 5. оверено пуномоћије којим се представник правног лица овлашћује да учествује унадметању у име правног лица;
 6. оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, (укључујући и изјаву о прихватању услова за уређивање предметног земљишта које није припремљено и опремљено за грађење);
 7. доказ о уплаћеном депозиту;
 8. број рачуна за враћање депозита;
 9. цену земљишта, односно висину закупнине за дату локацију.

Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је :

 1. понуда поднета по истеку рока за подношење понуде;

Неуредна понуда је:

 1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на које парцеле се односи;
 2. која не садржи податке и документа из обавезне садржине овог огласа;
 3. у којој понуђени износ закупнине није једнак или већи од почетног износа утврђеног у овом огласу.

Отварање понуда по овом огласу биће извршено у 10 часова, трећег дана по истеку рока за подношење понуда (ако је то субота или други нерадни дан, онда првог наредног радног дана) у просторијама Општинске управе, општине Лебане.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако су приспеле најмање две благовремене и уредне понуде.

Приоритет за добијање локације из овог огласа, имаће онај понуђач који понуди највећу цену у односу на почетну. Комисија доставља свим понуђачима писмено обавештење о резултатима огласа. Ако најповољнији понуђач одустане од понуде губи право на повраћај гарантног износа-депозита.

Најповољнијем понуђачу који је добио решење о давању земљишта у својину, гарантни износ се урачунава у укупни износ накнаде приликом закључења уговора о отуђењу, осталим учесницима огласа се враћа уплаћени гарантни износ.

Понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА ЗЕМЉИШТЕ – НЕ ОТВАРАЈ“ на следећу адресу:

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ, 16230 Лебане, ул. Цара Душана број 116, са назнаком (За Комисију за давање земљишта) или лично на пријемну канцеларију Општинске управе Лебане која се налази у услужном центру на истој адреси.

Све ближе информације у вези огласа  могу се добити на телефон 016/843-710 локал 111, лице за контакт Душан Буквић.

ПОДЕЛИТЕ.