Јавна презентација пројекта за проширење гробља у Лебану

0

Општинска управа општине Лебане, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналностамбене инспекцијске послове и послове комуналне милиције и имовинско-правне послове,
у складу са чланом 63. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закони, 9/20 и 52/21) о г л а ш а в а

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за потребе утврђивања јавног интереса
и урбанистичко-архитектонску разраду
локације за проширење гробља
у градском насељу Лебане

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за потребе утврђивања јавног интереса и
урбанистичко-архитектонску разраду локације за проширење гробља у градском насељу
Лебане, одржаће се у периоду од 17.01.2023 године до 23.01,2023. године, у згради
Општинске управе општине Лебане, 16230 Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, канцелација бр.
19, као и на интернет страни Општине Лебане (www.lebane.org.rs).

Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је “АРХИПЛАН” Д.О.О. Аранђеловац, а
подносилац захтева и инвеститор за израду је Општинска управа општине Лебане.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички
пројекат у просторијама Општинске управе општине Лебане, Одељења за урбанизам,
имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, 16230
Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова, односно на
интернет страни Општине Лебане, као и да своје примедбе и сугестије, у писаној форми,
доставе Општинској управи општине Лебане, Одељењу за урбанизам, грађевинске,
комунално-стамбене инспекцијске послове и послове комуналне милиције и имовинскоправне послове, 16230 Лебане, уица. Цара Душана број 116, у току трајања јавне
презентације, закључно са 23.01.2023 године. Овлашћено лице за давање обавештења је
Душан Буквић.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОДЕЛИТЕ.