Пројекат „Побољшање популационе политике у општини Лебане“

0

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће у Програму за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава младим брачним паровима, младим мајкама и женама (старости 18 до 35 година) у оквиру пројекта „Побољшање популационе политике у општини Лебане“

Пројекат „Побољшање популационе политике у општини Лебане“ финансира Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије. Општина Лебане суфинансира и спроводи у оквиру Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији – меру усклађивања рада и родитељства.

Циљ мере је да се побољша квалитет живота, који је један од неопходних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз развој и промоцију предузетничког духа и постицање предузетништва код незапослених, младих брачних парова, младих мајки и жена  (старости од 18 до 35) као и пружање подршке пословању и развоју новоснованим микро, малим и средњим предузећима и предузетницима.

Реализација ове мере треба да допринесе стварању позитивне популационе климе и отклањању уочених баријера (незапосленост младих) за родитељство и рађање деце. Подршка је усмерена на незапослена физичка лица старости од 18 до 35.г.

Мера пројекта ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати самозапошљавање и запошљавање циљних група. кроз:

 • такмичење за најбољи бизнис план,
 • бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова,
 • менторинг за новосноване привредне субјекте.

Услови за учешће у Програму

Мера подстицај запошљавања младих од 18 до 35 година старости, кроз нефинансијску подршку за почетнике у пословању и доделу бесповратних средстава за покретање пословања реализује се по Програму подршке почетницима за започињање посла – старт уп (у даљем тексту: Програм) који је припремила општина Лебане.

Програм се реализује у две фазе и то:

 •  I фаза Програма – Подношење пријава и бизнис планова
 • II фаза Програма – Додела бесповратних средства и менторинг

Услови који морају бити кумулативно испуњени за :

I фазу Програма:

1.      Физичка лица – млади до 35година, млади брачни парови, младе мајке и жене (све категорије старости од 18 до 35):

 • Да су млади старости од 18 до 35, посебно млади брачни парови, мајке и жене;
 • који имају пословну идеју и желе да започну посао;
 • који имају пребивалиште на територији општине Лебане најмање 6 месеци пре објављивања позива;
 • да у тренутку подношења пријаве на јавни позив нису власници или сувласници неког привредног субјекта.

Потребна документација за конкурисање у оквиру I фазе:

 • Физичка лица – млади брачни парови, младе мајке и жене (све категорије старости од 18 до 35):

Пријавни формулар за учешће у обуци за започињање бизниса (образац 1);
Изјава о истинитости приложених података (образац 1а);
Бизнис план – Образац 3 ;
Копија личне карте;
Копија венчаног листа уколико подносе пријаву као млади брачни парови.

Право на доделу бесповратних средстава имају подносиоци са најбољим бизнис плановима.

Уколико је подносилац пријаве добио средства по неком од пројеката општине Лебане који имају исту или сличну сврху или циљ као наведени пројекат (нпр. већ су му додељена бесповратна средства за те или сличне намене, за започињење бизниса или развој  тј. унапређење предузетништа и сл.) немају право подношења пријаве по овом конкурсу.

Најбоље рангирани бизнис планови квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали подношењем пријаве.

Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре  (привредног друштва/предузетника – за младе брачне парове, младе мајке и жене – који немају регистровану сопствену делатност).

Добитници бесповратних средстава су у обавези да регистровану делатност, за коју су им одобрена бесповратна средства, обављају најмање годину дана  од дана потписивања уговора о додели бесповратних средстсва.

Укупна расположива средства за износе 2.400.000,00 динара са просечном вредношћу до 400.000,00 динара по кориснику.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности

набавка опреме;
адаптација и/или реконструкција пословног простора;
набавка материјала и сировина
трошкови радне снаге
 
Пројектне активности које се неће финансирати

Средства по овом програму се не могу користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • активности повезане са политичким партијама

Програмом се финансирају трошкови набавке опреме, адаптације и/или реконструкције пословног простора, материјала, сировина који су предмет Уговора и трошкови радне снаге а који се реализују након потписивања Уговора са општином Лебане.

Под опремом у смислу овог програма подразумевају се: постројења, машине и пратећа опрема, а могу бити:

 • улагања у набавку машина и опреме стављање у функцију радног простора и/или процеса рада (што подразумева адаптацију и/или реконструкцију производног/радног простора од стране регистрованог привредног субјекта).

Један подносилац захтева може предати само једну пријаву.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за доставу пријава за учешће у програму за започињање бизниса је 8 дана од објављивања конкурса тј. до 20. 12. 2019.године до 14:00 часова.

Оверена и одштампана пријава обавезне документације доставља се у затвореној коверти са назнаком „Јавни позив за учешће у пројекту „Побољшање популационе политике у општини Лебане“ – не отварати” поштом или на писарници јединице локалне самоуправе. Пријава се поштом шаље на доле назачену адресу:

„Јавни позив за учешће у пројекту „Побољшање популационе политике у општини Лебане“

НЕ ОТВАРАТИ

Општина Лебане

Адреса: Цара Душана 116

16230 Лебане

 

За детаљније информације можете се обратити општини Лебане: помоћнику председника општине Саши Ђорђевићу, Телефон: 016/843-027.

ОБРАСЦИ:

 

ПОДЕЛИТЕ.