Одлука о продаји монтажног објекта

0

На основу члана 33. Закона о јавној својини (“Сл. Гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 и 108/14), 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07, 83/14 I 101/2016), члана 66. Статута општине Лебане («Службени гласник града Лесковца» број 16/2008 и 21/2008) и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Лебане («Службени гласник града Лесковца», број 21/08), Општинско веће општине Лебане, разматрајући предлог Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове ОУ Лебане, на седници одржаној дана 22.05.2017. године, донело је:

О Д Л У К У
о продаји монтажног објекта са к.п.бр. 894/1 у К.О. Лебане јавним надметањем

I – Одобрава се продаја недемонтираног монтажног објекта, у јавној својини општине Лебане, који се налази на катастарској парцели број 894/1 у К.О. Лебане, површине 1740м2, уписан у листу непокретности број 719 К.О. Лебане, под бројем „5“ и „6“, по принципу „виђено-купљено“.

II – Поступак јавног надметања, спровешће Комисија коју ће решењем, формирати председник општине Лебане.

III – Почетна цена монтажног објекта у износу од 1.287.522,00 динара, одређена је на основу записника о процени вредности 2 Број 113-270/17 од 25.04.2017 године, од Јавног предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“, који је саставни део ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Лебане, је власник недемонтираног монтажног објекта постављеног на к.п. бр. 984/1 у К.О. Лебане, који се неможе привести ни ранијој намени ни пренаменити за планирану делатност.
Објекат се налази на локацији будуће парцеле која ће се формирати парцелацијом/препарцелацијом, на којој ће се реконструкцијом постојећи објекат производне хале „15 мај Експортекст“-Лебане, привести намени у фабрику за производњу вунице која је уговором дата у закуп турском инвеститору „ОРМО“.
Општина Лебане, је по уговору са турским инвеститором „ОРМО“ једним од највећих произвођача вунице у свету у обавези да формира јединствену парцелу на којој се могу налазити само објекти у функцији производње вунице, то је неопходно уклонити монтажни објекат из тачке I ове Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 Број: 464-29/2

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Иван Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.