КОНКУРС за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

0

На основу чланова 17, 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) , чланова 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016), Oдлуке о буџету Општине Лебане за 2019. годину и члана 79. Статута општине Лебане („Службени гласник општине Лесковац“, број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), начелница општинске управе Лебане расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2019. години

1.   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Лебане за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс). Расписује се за суфинансирање пројекта за производњу медијских садржаја ради подизања квалитета информисања грађана који живе на територији општине Лебане и остваривање другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Циљ је подизање квалитета информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Лебане, о раду органа локалне самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта, културе, туризма, привреде, запошљавања и самозапошљавања, заштите животне средине и здравља људи, подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом, односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина.

Расписује се један јавни позив за 2019. годину и при томе се води рачуна о стратешким опредељењима локалне самоуправе, односно општине Лебане у области јавног информисања.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12. 2019.године.

2.   НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији општине Лебане, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

Средства за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања опредељена су Одлуком о буџету општине Лебане за 2019. годину за пројекте производње медијских садржаја и износе 2.000.000,00 динара.

Одобрена средства се исплаћују у години за коју је конкурс расписан. Максималан износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом. Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање само још једном у тој години са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства, уз средства која је већ добио, не прелазе 80% вредности пројекта.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 500.000,00 динара.

Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују се у складу са правилима о додели државне помоћи.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Јавни позив ће се објавити у недељнику „Нова Наша реч“ и на званичној интернет страници општине Лебане на адреси : www.lebane.org.rs и биће доступан јавности све време трајања конкурса.

3.   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

 • издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

На конкурсу се може учествовати само једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски користила.

4.   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1.   мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;
 2.   мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1.      Значај пројекта са становишта:

 • Остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • Остваривање намене конкурса;
 • Усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2.      Утицај и изводљивост са становишта:

 • Усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • Степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • Мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3.      Капацитети са становишта:

 • Степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • Неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Додатни критеријуми су:

 1.  Кадровски потенцијал и техничка опремљеност;
 2.  Искуство и континуитет у производњи медијских садржаја дефинисаних Конкурсом;
 3.  Заступљеност медијских садржаја дефинисаних Конкурсом у предложеном пројекту (дужина радио и тв програма, број страница са текстовима у новинама и на интернет порталима и сл.)

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1.  Актуелност теме ( европске интеграције заштита животне средине, проблем наталитета, говор мржње…)
 2.  Мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група (млади, жене, стари, припадници ЛГБТ, особе са инвалидитетом…)
 3.  Мера у којој пројекат доприноси медијског писмености.

5.   РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у листу „Нова Наша реч“ и на званичној интернет презентацији општине Лебане, на адреси: www.lebane.org.rs.

Проверу поднете документације и испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши стручна служба Начелника општинске управе општине Лебане.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће се узети у разматрање.

Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у конкурсу осим обрасца за пријаву, Комисија неће узети у разматрање.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Стручна служба начелника општинске управе општине Лебане сачињава записник о испуњености услова за учешће на Конкурсу за све пристигле пројекте и доставља записник члановима Комисије.

6.   ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Одлуку о расподели средстава, на основу образложеног предлога Комисије, доноси начелник општинске управе општине Лебане, у форми Решења, а на које сагласност даје Општинско веће општине Лебане.

Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.

Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту: Правилник) и услова утврђених овим Конкурсом, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од Комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

Одлука из става 1. доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на веб-сајту општине Лебне.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Орган који је расписао конкурс, на веб-сајту општине Лебане, поред решења о расподели средстава са образложењем, објављује и предлог комисије о расподели средстава, кратак опис пројеката којима су одобрена средства, као и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења о расподели средстава, а након добијене сагласности Општинског већа, закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Стручна служба Начелника општинске управе, учесницима Конкурса којима су одобрена средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.

Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен уговор Начелнику општинске управе.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Уговор, између осталог, садржи и:

 1.     спецификацију одобрених трошкова;
 2.     динамику реализације пројекта;
 3.     рокове за достављање наративног и финансијског извештаја;
 4.    обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”
 5.    обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат није реализован.

Орган који је расписао конкурс даје налог за исплату додељених средстава одељењу за финансије која исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Закључени уговор је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

Корисник средстава је дужан да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава (образац 2, на прописаном обрасцу који се налази на сајту општине Лебане, уз обрасце за пријаву, стручној служби Начелника општинске управе, као и свеобухватни наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава (образац 2), и то најкасније у року од 15 дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај достављају се и емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала.

Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, емисијама, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту- који ће садржати за сваки прилог следеће информације: назив прилога/текста; тему прилога/текста; учеснике прилога; емисије у којима је прилог емитован/рубрике у новини у којој је текст објављен.

7.   ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 • –  попуњен и оверен пријавни образац 1 у четири примерка
 • –  попуњен буџет пројекта
 • –  попуњен предлог пројекта

Обрасци се преузимају на сајту општине Лебане, на адреси www.lebane.org.rs

Копије следећих докумената у једном примерку:

 • –    Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • –     Решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 • –    Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • –    Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно предузетнике који се баве производњом медијског садржаја);
 • –       Доказ о редовном измиривању обавеза према Републици Србији- извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу подношења пријаве за учешће на конкурсу;
 • –  Уверење Пореске управе Републике Србије о измиреним обавезама по основу пореза

и   доприноса за месец који претходи месецу подношења пријаве за учешће на Конкурсу (овај доказ важи за предузетнике који се по основу пореза и доприноса дуже решењем Пореске управе РС);

 • –   Доказ о редовном измиривању локалних изворних прихода према јединици локалне самоуправе – уверење локалне пореске администрације са наведеним измиреним обавезама закључно са месецом који претходи месецу подношења пријаве за учешће на конкурсу;
 • –   Потписану изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника (са приказаном образовном структуром);
 • –  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл исл.)

Пријаве на конкурс слати поштом или предати на општинској писарници, у затвореној коверти, на адресу: општина Лебане улица Цара Душана 116, 16230 Лебане, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Наведену документацију доставити у штампаној и електронској форми-на компакт диску (ЦД или ДВД).

8.   ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом.

Новинарска и медијска удружења, као предлагачи чланова Комисије, морају бити регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Предлози за чланове Комисије достављају се писаним путем на адресу: општина Лебане, ул. Цара Душана 116 16.230 Лебане уз назнаку: Предлог за члана/чланове Комисије за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2019. години, или предајом на писарници општинске управе општине Лебане.

За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Предлози за чланове комисије достављају се најкасније у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса.

Комисија има три члана.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац органа који је расписао конкурс бира два члана комисије.

Уколико предлози за чланове комисије не буду достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника.

Одлука о именовању комисија доноси се у форми решења и објављује се на веб-сајту општине Лебане.

Решењем о именовању чланова комисије утврђују се њихова права и обавезе.

Комисија на првој седници бира председника комисије. Председник комисије координира рад комисије и води седнице. Стручна служба органа чији је руководилац расписао конкурс одређује лице које ће обављати посао секретара комисије који није члан комисије.

Сваки члан комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

Оцењивање пројекта врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Чланови комисије, на захтев, добијају на увид пројекте који се нису разматрали из разлога прописаних чл. 11. ст. 2–4 Правилника.

О раду комисије води се записник.

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта.

Стручна служба органа који расписује Конкурс ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина, прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине на пријављене пројекте.

Мишљење националних савета националних мањина, пристигло у траженом року, доставља се, уз пројекте, члановима комисије.

Чланови комисије су обавезни да, уз пуно уважавање, размотре мишљење националног савета националне мањине.

9.   ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Лебане, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Лебане, на адреси: www.lebane.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа. Додатне информације се могу добити радним даном од 12 до 14 часова на телефон 016/843-083.

01 Број 400-955

У Лебану, 22.05.2019. године

НАЧЕЛНИК

Тања Богдановић

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2019. години

ПОДЕЛИТЕ.