Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

0

Национална служба за запошљавање и општина Лебане расписују јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине Лебане може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Лесковац – Испостава Лебане, а која припадају некој од следећих категорија:

 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 2. Роми,
 3. лица без завршене средње школе,
 4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
 5.  особе са инвалидитетом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључења у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалне заштите и хуманитарног рада,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.
 • културне делатности (само за особе са инвалидитетом).

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
  • 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
  • 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
  • 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодаваца – пружиоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

LEBANE LAPZ – javni poziv 2021

ПОДЕЛИТЕ.