Издавање у закуп непокретности у јавној својини

0

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАKУП НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Издаје се у закуп непокретност у јавној својини на којем право коришћења има Општина Лебане и ЈКП „Комуналац“ Лебане, методом јавног надметања, на период од десет година, и то:
– „зградa политичких организација“ уписане у листи непокретности бр. 3322 К.О. Лебане, која се налази у Лебану, ул. 19. август бр. бб, укупне површине 107 м2 а која се састоји од четири посебне просторије, ходника, мокрог чвора и решо кухиње.

2. Почетна висина закупнине пословног простора из тачке 1. овог огласа износи 180,00 динара по м2 за период од месец дана.

3. Наведена непокретност се издаје за обављање делатности јавних служби и служби од јавног поверења.

4. Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем јавног надметања. Сва заинтересована лица, лично или путем овлашћеног заступника, могу учествовати на јавном надметању.

5. Јавни оглас биће објављен у листу Нова Наша Реч, на огласној табли и интернет страници Општине Лебане.

6. Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања.

7. Пријаве за јавно надметање достављају се у запечаћеној коверти KОМИСИЈА за издавање у закуп непокретности у јавној својини општине Лебане, или непосредно на писарници општинске управе општине Лебане, на адресу општина Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа у листу „Нова Наша реч“.
Све ближе информације у вези огласа могу се добити на телефон 016/843-710 локал 111, лице за контакт Душан Буквић.

8. Документација за пријављивање на јавно надметање:
– формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
– доказ о уплаћеном депозиту
– уредно овлашћење за заступање
– фотокопија личне карте
– решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар и
– број рачуна за повраћај депозита.
Пријава треба да садржи основне податке о предузетнику или правном лицу које је код надлежног органа регистровно за обављање пословне делатности која се може обављати у пословном простору који се даје у закуп.
Формулар пријаве се може преузети сваког радног дана на писарници Општине Лебане и на са званичном сајту општине Лебане www.lebane.ogr.rs.

9. Наведена непокретностсе издаје на период од десет година.

10. Депозит на име учешћа у јавном надметању износи од 2.500,00 који се уплаћује на жиро рачун: 840-77640-08 позив на број 97 13057257451510000000

11. Лицитациони корак износи 20,00 динара по 1м2 пословног простора.

12. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве НЕ МОГУ учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

13. Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим и у случају достављања једне благовремене и потпуне пријаве, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине. Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

14. Понуђач који је учинио најповољнију понуду обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са назнаком понуђеног износа.

15. Лице које је излицитирало највиши износ закупнине за 1м2 пословног простора је дужно да у року од осам дана од дана доношења решења општинског већа о давању у закуп пословног простора закључи Уговор о закупу пословног простора са начелником општинске управе Лебане.

16. Уколико лице из тачке 14. овог огласа не закључи Уговор о закупу пословног простора у року од осам дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора, губи право на повраћај депозита који је уплатио за учешће у јавном надметању, а закључење Уговора о закупу пословног простора биће понуђено првом следећем најповољнијем понуђачу.

17. Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус закупца или другог најповљнијег понуђача, депозит се враћа у року од 5 дана од дана завршетка јавног надметање.

18. Лице коме је непокретност издата у закуп обавезно је да: користи непокретност у складу са наменом која је утврђена уговором, не даје непокретност у подзакуп односно не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину, на дан закључења уговора о закупу непокретности на рачун закуподавца уплати две месечне закупнине умањене за износ депозита на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, плаћа трошкове електричне енергије и остале комуналне услуге, преда непокретност у исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у непокретности која је настала за време коришћења.

19. Јавна лицитација ће се одржати 27.11.2017. године са почетком у 12.00 часова у сали скупштине општине Лебане.

KОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАKУП, ОТУЂЕЊА
И ПРИБАВЉАЊА НЕПОKРЕТНОСТИ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПОДЕЛИТЕ.