Интерни конкурс за попуњавање радног места

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ ОПШТИНСКА УПРАВА
01 Број 112-26/2
Дана 14.07.2020. године
Л е б а н е

На основу члана 4. став 8. и члана 82. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17- др. закон и 95/18), члана 4. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавању радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Закључка Министарства државне управе и локалне самоуправе – Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број 112-4346/2019 од 25.07.2019.године, Кадровског плана општине Лебане за 2019. годину 02 Број 02-262 од 31.12.2019.године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 40/2019), Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-3 од 31.12.2019. године и Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-9 од 31.01.2020.године и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Општинској управи општине Лебане 01 број: 112-26 од 14.07.2020.     године, Општинска управа општине Лебане објављује

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I  Расписивањем интерног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

II Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Лебане, у Лебану, ул. Цара Душана 116, организациона јединица у којој се радно место попуњавају: Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално- стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове.

III Радна место које се попуњавају:

1. Послови заштите и унапређење животне средине, у звању Млађи саветник, 1 извршилац

Опис посла: Врши пријем и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину и процене утицаја затеченог стања; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад и учествује у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја

планова, програма, стратегија и основа на животну средину. Учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине; сарађује са удружењима и организацијама цивилног друштва; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; сарађује са стручним и научним организацијама у циљу размене искустава и информација; учествује у припреми података за одређивање статуса угрожене животне средине; утврђује приоритете за санацију и ремедијацију; редовно обавештава јавност о стању животне средине и доставља информације на захтев; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине ; учествује у изради годишњег програма заштите земљишта; припрема извештај о спровођењу мера и активности утврђених годишњим програмом заштите земљишта; спроводи поступак оцене прихватљивости и даје сагласност на студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене утицаја на животну средину; припрема акта о проглашењу заштићених подручја; учествује у доношењу програма заштите природе; припрема извештаје о стању природе на територији ЈЛС; учествује у доношењу планова и програма управљања природним ресурсима и добрима; учествује у поступку давања сагласности на планове и годишње програме управљања заштићеним подручјем; предпаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних зелених површина; води податке о јавним зеленим површинама;обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно научног поља заштите животне средине, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит или уколико службеник нема положен може му се наложити полагање стручног испита у року од 6 месеци од дана пријема у складу са чланом 47. Став 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Мб ОШсе пакет и интернет).

IV Место рада:

Општинска управа општине Лебане, у Лебану, ул. Цара Душана 116,

V Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

  • пријава на интерни конкурс,
  • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
  • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).
  • уверење да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
  • месеци
  • потврда да је кандидат запослен на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Лебане

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.

Изабрани кандидат који нема положен државни стручни испит дужан је да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници општине Лебане и Огласној табли општинске управе општине Лебане.

Интерни конкурс 14-07-2020

ПОДЕЛИТЕ.